poniedziałek
18
styczeń'16

plan Nadrabiania Zaleg??o??ci II

18 styczeń 2016, 15:21| | Komentarze (2)

Fighting the backlog!

Walka z zaleg??o??ciami b─?dzie kontynuowana w tym roku :)

Lista ponownie zawiera 12 pozycji, cho─? konsol jest znacznie wi─?cej. Troch─? za du??o jest na niej RPG??w, to zmniejsza szans─? na sukces bowiem prawie ka??dy RPG zajmuje potwornie du??o czasu. Zw??aszcza, je??li si─? gra w moim stylu li??─?c ka??d─? ??cian─?. A tu ju?? "Fallout 4" czeka x]

Game Boy
pewnie w ko??cu padnie na kolejnego Picrossa
Game Boy Advance
"Metroid Fusion", skoro ju?? rozgrzeba??am
Nintendo 3DS
"Ultimate NES Remix" :)
Game Cube
"Resident Evil" - mo??e w tym roku si─? uda
WiiU
"Xenoblade Chronicles X" - proste, bo to jedyna gra, jak─? posiadam
Playstation
"Suikoden" - yes yes yes
Playstation 2
"Yakuza 2"
Playstation 3
"Valkyria Chronicles", je??li j─? odzyskam / "Uncharted 3"
Playstation Portable
"Crisis Core Final Fantasy 7"
Playstation Vita
"Dangan Ronpa Trigger Happy Havoc"
Xbox 360
"Mass Effect 2" - czeka mnie ponowne przej??cie, tym razem z kompletem DLC / "Far Cry 3"
Xbox One
"Wied??min 3: Dziki Gon" wraz z dodatkami - i tak nie mog─? przesta─? w to gra─?

W rezerwie czekaj─?:

Game Boy Color
Tu moja biblioteka nie zachwyca, a w TokiTori mog─? gra─? tylko w ma??ych dawkach.
Dreamcast
ChuChuRocket mam chwilowo dosy─?, dw??ch wymarzonych gier nadal nie uda??o mi si─? kupi─?, a reszta jest w folii... ech.
Famicom / Famicom Disk System
Najpierw trzeba przewalczy─? szwankuj─?cy krzy??ak kontrolera.
Nintendo DS
Za du??y wyb??r :)
Wii
Jak wy??ej.

Sporo tego i p??ki nie sko??cz─? dodatk??w do Wied??mina to i tak w nic innego nie zagram.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
12
styczeń'16

Nadrabianie Zaleg??o??ci - podsumowanie roku 2015

12 styczeń 2016, 13:41| | Komentarze (3)

Too many games!

Z lekkim po??lizgiem, ale jest: podsumowanie planu Nadrabiania Zaleg??o??ci.

Pomys?? polega?? na uko??czeniu jednej gry na ka??d─? posiadan─? konsol─?, a je??li czas pozwoli, tak??e na PC. Lista obejmowa??a 12 pozycji (oraz PC) i nie by??a nierealna. Czy si─? uda??o? Prawie! :D

Sko??czy??am 10 r????nych gier na 10 r????nych platform, cho─? nie ca??kiem trafi??am w list─? ze stycznia :) Niespodziewanie w ci─?gu tego roku dosz??o kilka (sic!) nowych konsol i w efekcie na wszystkie nie starczy??o czasu. PS Vita i Xbox One wygra??y nad Gackiem, GBA, WiiU i gr─? z Playstation. Famicom z dyskiem i WiiU s─? usprawiedliwione: Famicom rzadko u mnie bywa??, a i kontroler wymaga interwencji, a WiiU dotar??o w grudniu, kiedy "Wied??min 3" ju?? mocno trzyma??. WiiU nie mia??o szans.

Dreamcast nie ma usprawieliwienia.

Pasek Post─?pu wygl─?da dumnie, zw??aszcza ??e kilka gier by??o dosy─? d??ugich.

Pasek Rozbabarania nie jest dobijaj─?cy:

Na powy??szych si─? nie sko??czy??o. Przesz??am ton─? innych gier, m.in. "Assasin's Creed IV Black Flag" (80+ godzin), "Diablo 3" (komplet postaci na 70 poziomie i kilkadziesi─?t poziom??w mistrzowskich) czy wi─?kszo??─? "Wied??mina 3" (obecnie 140 godzin). Czasem ci─???ko zasi─???─? do zaleg??o??ci ("Resident Evil" na GameCube), gdy obok kusi co?? nowego i d??ugo wyczekiwanego ("Uncharted Golden Abyss" na PS Vit─?).

W sumie nie by??o ??le i w tym roku ─?wiczenie zostanie powt??rzone. Jeszcze uk??adam list─? - przej??cie pe??nego zestawu gier na wszystkie platformy wydaje si─? ma??o realne przy takiej liczbie konsol, ale zaleg??o??ci same si─? nie nadrobi─? :)

trwa??y link do tego wpisu

piątek
13
listopad'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #10 - pikurosu

13 listopad 2015, 22:46| | Komentarze (0)

Too many games!

Krzy????wki obrazkowe (picross), gdy ju?? cz??owieka op─?taj─?, to na ca??ego. Marudzi??am, ??e s??abo idzie mi ko??czenie gier na Game Boye, a nast─?pnie sko??czy??am 192 krzy????wki w pierwszej konsolowej wersji picross??w, "Mario's Picross" na klasycznej Game BOya. Brawo ja!

Krzy????wki wyst─?puj─? tylko w rozmiarach do 15x15 wierszy, a wi─?c niewielkich, ale muzyk─? mo??na wy??─?czy─? i poza umiej─?tno??ci─? rozwi─?zywania krzy????wek obrazkowych potrenowa─? zgadywanki i (w wersji japo??skiej) rzeczowniki :) Dobrze, ??e w szafie czeka ju?? druga cz─???─?, bo picross, jak chwyci, to d??ugo nie puszcza.

Rozgrzeba??am dwie gry na GBA, ale w??a??nie instaluje si─? "Wied??min 3", wi─?c s??abo to widz─?...

Pasek post─?pu:

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
3
listopad'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #9 - klasyczna brama

3 listopad 2015, 22:20| | Komentarze (0)

Too many games!

S??abo mi w tym roku id─? gry na Game Boye. "Kirby z Gwiazd" le??y zarzucony, ??adna z gier na GBA nie przyku??a na d??u??ej mojej uwagi .... a czas nieub??aganie p??ynie. Wreszcie trzeba by??o zarz─?dzi─? przerw─? i przysi─???─? do "Shadowgate". Nic to, ??e muzyka w tle jest irytuj─?ca ju?? po 30 sekundach, ale jej wy??─?czenie grozi przegapieniem momentu, w kt??rym wypala si─? pochodnia. A potem si─? umiera. Ech.

Gra jako taka nie jest z??a, szkoda, ??e cz─???─? zagadek wydawa??a mi si─? zupe??nie nieintuicyjna (ostrze na??o??y─? na kij? eee?). Przydaje si─? cz─?ste zapisywanie gry i zapami─?tanie, ??e wi─?kszo??─? przedmiot??w wykorzystywane jest tylko raz (ale nie Kula. Ech.)

Fabu??a jest na miar─? Tetrisa - w zamku mieszka pod??y Czarodziej!. I ju??. W nagrod─? dzielny rycerz dostaje kr??lestwo i r─?k─? kr??lewskiej c??rki. Serio?

Miejmy nadziej─?, ??e kolejna klasyczna przygod??wka b─?dzie lepsza.

Pasek post─?pu:

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
1
listopad'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #8 - Morduj Orki

1 listopad 2015, 20:21| | Komentarze (0)

Too many games!

Xbox One dotar??. Mam na niego a?? trzy gry: na pierwszy ogie?? posz??a ta czekaj─?ca od stycznia, "Middle-earth: Shadow of Mordor". To bardzo udane po??─?czenie Asasyna z Batmanem, wzbogacona o system pami─?tliwych wrog??w. Gra??o si─? bardzo przyjemnie (obecnie ko??cz─? list─? osi─?gni─?─?) - mog─? zrobi─? kontynuacj─?.

Pasek post─?pu:

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
27
wrzesień'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #7 - Niczym smok

27 wrzesień 2015, 17:27| | Komentarze (0)

Too many games!

19 godzin i 49 misji pobocznych p????niej: "Yakuza" zosta??a uko??czona. Cz─???─? kolejna niespodziewanie awansowa??a na g??r─? stosu gier "do zagrania niebawem". Mo??e w ci─?gu najbli??szego roku si─? uda :)

"Yakuza" tylko z pozoru jest klonem GTA, bli??ej jej do chodzonych mordoklepek czy bijatyk w stylu "Devil May Cry". System walki nie jest idealny, ale dzia??a, zw??aszcza gdy Kazuma nauczy si─? dodatkowych cios??w i unik??w. Fabu??a mog??aby by─? lepsza (wi─?cej politykierstwa, mniej obyczaj??wki), a misje poboczne bardziej rozbudowane, ale od czego s─? nast─?pne cz─???ci?

Teraz w planach rozbabrane "Super Mario Galaxy 2" i "Shadowgate Classic", bo dawno nie by??am zmuszona wielokrotnie wczytywa─? tego samego stanu gry, hehe.

Pasek post─?pu:

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
16
sierpień'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #6 - Na naa, nana na na na

16 sierpień 2015, 19:44| | Komentarze (0)

Od czasu, gdy powstawa??a lista zaleg??o??ci troch─? si─? zmieni??o: zbi??r konsol zasili??a Playstation Vita. Jest bia??o-zielona, lekka i podejrzanie szeroka, ale grafik─? ma pi─?kn─?.

Too many games!

Na pierwszy ogie?? posz??a pierwsza gra na Vit─? z mojej skromnej kolekcji, "Touch My Katamari". D??uga nie jest, nad wynikami niekt??rych zlece?? musz─? jeszcze popracowa─? (odr─?bne oceny za wype??nienie celu zlecenia i rozmiar katamari), ale ostatni poziom wymaksowa??am :D Przypadkiem, oczywi??cie.

Katamari na Vit─? to w sumie nic nowego, ale zawsze przyjemnie jest co?? sobie utoczy─? w autobusie.

Mo??na wr??ci─? do sztandarowych zjadaczy czasu: Diablo 3 i Monster Hunter 4 Ultimate.... ech.

Pasek post─?pu:

trwa??y link do tego wpisu

sobota
20
czerwiec'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #5 - Fire Emblem: Przebudzenie

20 czerwiec 2015, 14:14| | Komentarze (0)

Po Assasin's Creed 4, Dragon's Crown i szeregu innych gier uda??o mi si─? w ko??cu wr??ci─? do listy zaleg??o??ci i sko??czy─? Fire Emblem. Brawo ja!

Gra jest b. dobra, ale wydaje si─? ??atwiejsza od znanych mi poprzednich cz─???ci. Nie wy??─?czy??am permanentnej ??mierci a mimo to wszyscy do??yli do ko??ca gry. To mi si─? w Fire Emblem uda??o po raz pierwszy.

Too many games!

Teraz pewnie lista znowu poczeka, bowiem planuj─? naby─? "Monster Hunter 4 Ultimate", ??egnaj, realny ??wiecie.

Pasek post─?pu:

^_^

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
4
maj'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #4 - Assasin's Creed III

4 maj 2015, 9:16| | Komentarze (0)

Kolejna pozycja z listy uko??czona.

Mimo niepochlebnych opinii bawi??am si─? przednio, ale po 96% stwierdzi??am, ??e na maksowanie misji morskich jednak nie mam zapa??u, wol─? zasi─???─? do kolejnego Asasyna.

Too many games!

Obecnie ci─???ko pracuj─? nad "Fire Emblem: Awakening", ??wietne jest, ale ko??ca nie wida─?.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
19
kwiecień'15

W AC3 mo??na poje??dzi─? na Bambim

19 kwiecień 2015, 16:04| | Komentarze (1)

Do b??─?d??w w grach z otwartym ??wiatem, jak GTA czy "Assasin's Creed", trzeba przywykn─?─?. Ale czasem jest ??miesznie. Np. biegn─? ja sobie przez las, a tam Bambi.

Assasin's Creed 3 - Bambi

Obok wilki (od razu mnie zaatakowa??y, samob??jcy), a sarenka nic.

No to wio.

Assasin's Creed 3 - riding a deer

trwa??y link do tego wpisu

piątek
17
kwiecień'15

mam list─?

17 kwiecień 2015, 14:57| | Komentarze (2)

Sko??czy??am katalogowanie moich growych zbior??w. Po ??mierci Swapzilli ??aden inny katalog online nie spe??ni?? moich, w sumie niewysokich, wymaga??, wi─?c nowy katalog jest w arkuszu kalkulacyjnym. Ca??o??─? zaj─???a mi 2 tygodnie z hakiem, ale w ko??cu si─? uda??o!

Par─? rzeczy wymaga jeszcze dopracowania, nadal na przyk??ad nie wiem, jak spisywa─? gry, kt??re wydano na jednym no??niku pod wsp??lnym tytu??em. Na razie tworz─? chaos w kolumnie "Nazwa".

Instant Soba Mayo. Yay!

W nagrod─?: danie instant, soba z majonezem. Identyczny stanowi?? pewn─? kolacj─? wigilijn─? :D

trwa??y link do tego wpisu

sobota
11
kwiecień'15

Star Trek Attack Wing Resistance is Futile OP1

11 kwiecień 2015, 22:00| | Komentarze (0)

Kolejny turniej i znowu sukces. "Avatar of Tomed" jest m??j. B─?dzie pasowa?? do "Assimilate Target Prime".

STAW ROF OP1 2nd place!

Scenariusz turniejowy, mimo pozornego ograniczenia pola manewru, by?? czyst─? wyrzynk─?, a w tym Borg jest naprawd─? dobry. Oh wait, Borg we wszystkim jest dobry.

W ramach wpisowego trafi?? si─? "Prakesh" z 4 kostkami 180-stopniowego k─?ta ostrza??u. Dawa?? rad─? :) Nagrod─? za uczestnictwo by??y tym razem zupe??nie nieprzydatne Ulepszone Os??ony. Meh.

Kolejny turniej, OP2, b─?dzie kiedy?? po Pyrkonie.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
27
marzec'15

vib-machine

27 marzec 2015, 18:47| | Komentarze (0)

Ever played vib-ribbon with Kraftwerk CD? Try it!

"Vib-ribbon" to gra muzyczna na Playstation, w kt??rej gra─? mo??na do d??wi─?k??w z dowolnego muzycznego CD. Na przyk??ad "The Man-Machine" Kraftwerk, jednak wtedy poziom trudno??ci gwa??townie ro??nie :)

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
19
marzec'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #3 - Professor Layton and the Lost Future

19 marzec 2015, 20:56| | Komentarze (0)

Ha, ha!

Poza g??upaw─? zagadk─? numer 150 gra??o si─? super przyjemnie, a animacje nadal by??y pi─?kne. Niekt??re zagadki z papug─? przerastaj─? moje mo??liwo??ci (ew. pok??ady cierpliwo??ci), wi─?c papuga poczeka na innych ch─?tnych.

Too many games!

Mo??e si─? wydawa─?, ??e mam niez??e mam tempo (lista jest dosy─? poka??na), ale to tylko efekt urlopu i nadmiaru wolnego czasu.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
3
marzec'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #2 - Ni no Kuni

3 marzec 2015, 8:45| | Komentarze (0)

Too many games!

Kolejna pozycja ze stosu Zaleg??o??ci pokonana!

79 godzin z ??ycia. Pi─?kna muzyka i animacja, historia, kt??ra na koniec traci impet i system walki, do kt??rego nie uda??o mi si─? przekona─?. Ale i tak warto by??o.

Pasek post─?pu:

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
12
luty'15

wpad??o z pocz─?tkiem roku - cz─???─? 2

12 luty 2015, 19:14| | Komentarze (1)

Yes, we were naughty. Completely naughty. So, so very sorry. But just between you and us, it felt quite good.

Ju?? pisa??am, ??e ten grzech wyszed?? poza skal─?....

collection update - January 2015 - handhelds

Na konsole przeno??ne wpad??y poszukiwane od dawna "Tokyo Beatdown" (chodzona bijatyka z odjechanymi dialogami) i "Little Red Riding Hood Zombie BBQ" (strzelanina na szynach). Obie niestety nie ukaza??y si─? w Europie. Trzecia z gier na NDS, "Tingle's Balloon Fight DS", to gra z japo??skiego Klubu Nintendo. Podobnie jak posiadany przeze mnie inny tytu?? z Klubu, "Krzycz─?cy Wojownicy" nowa gra wspiera kilkuosobowe granie przy u??yciu jednej kopii gry.

Gra z Klubu Nintendo to zdobycz czysto kolekcjonerska, podobnie jak puszka z "Game Boy Wars Turbo". Gier w nierdzewkach Hudson wyda?? bodaj??e 8: chc─? mie─? wszystkie!

Pod przedziwn─?, czerwon─? ok??adk─? "Mercenary Force" kryje si─? jedyny w swoim rodzaju shmup: akcja toczy si─? w ??redniowiecznej Japonii, a gracz kontroluje zbudowany przez siebie oddzia??ek awanturnik??w. Rozgrywka nie sprowadza si─? wy??─?cznie do strzelania do wszystkiego, co bohaterom stanie na drodze: formacj─? oddzia??u mo??na (i nale??y!) zmienia─?, by efektywnie unika─? pocisk??w przeciwnika i przystosowywa─? si─? do zmiennego terenu. Mo??na te?? poje??─? ry??u albo, w akcie desperacji, wykona─? atak samob??jczy.
Mimo 15 lat na karku gra jest bardzo grywalna, cho─? ja obecnie poleg??am na smoku...

Gra z kretem to "Moguranya", znana na zachodzie jako "Mole Mania". To bardzo wci─?gaj─?ca gra logiczna.
Ostatnia pozycja, "Koro Koro Happy Panechu", to tak??e gra logiczna, ale uzbrojona w czujnik ruchu. Puzzle rozwi─?zuje si─?, machaj─?c konsol─?. Na razie mnie nie porwa??a - nadal nie wiem, dlaczego wygra??am ostatni─? parti─?.

collection update - January 2015 - home consoles

Zaczniemy od lewej i gier na Playstation. Gry z bohaterami serialu Yattaman to shmup "Time Bokan Series: Bokan to Ippatsu! Doronbo" i wy??cigi imituj─?ce Mario Kart, "Time Bokan Go Go Go". Gra z bohaterami "Za??ogi G" to "Gatchaman: The Shooting", bardzo prosty shmup. W odr????nieniu od gier z band─? Doronbo Gatchaman to zabawa dla samotnego gracza. Wszystkie trzy to pozycje raczej dla fan??w tych seriali: zar??wno na polu shmup??w jak i wy??cig??w mo??na znale??─? lepsze tytu??y. Ale w tych lepszych tytu??ach nie ma takiej muzyki :P

Na zdj─?ciu wida─? te?? dwie nowiutkie karty pami─?ci do PS2, nie wida─? za to Arcade Sticka do PS1. Stick jest ??wietny, nie wiem czy nie lepszy ni?? bur??ujski stick do X360, a kosztowa?? tylko 60z??.

Ban na zakupy troch─? potrwa ...

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
10
luty'15

Nadrabianie Zaleg??o??ci #1 - Dungeon Siege pad??

10 luty 2015, 11:42| | Komentarze (4)

Too many games!

Pocz─?tek roku i ju?? sukcesy: pad??a pierwsza pozycja ze stosu Zaleg??o??ci.

"Dungeon Siege: Throne of Agony", bo o nim mowa, by??by znacznie lepsz─? gr─?, gdyby nie zawiesza?? si─? z regularno??ci─? zegarka. Zapisywanie stanu gry przed ka??d─? zmian─? krainy jest obowi─?zkowe.
Szkoda, ??e nawet na najnowszej wersji PSP gra wczytuje si─? koszmarnie d??ugo.

Gra??o si─? bezmy??lnie, ale przyjemnie. Kilka razy zupe??nie si─? pogubi??am, a fabu??y nawet nie pr??bowa??am ??ledzi─?. Loot loot loot. Ca??o??─? zaj─???a mi kilkana??cie godzin i bardzo wiele reset??w konsoli.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
8
luty'15

zjAva 6 : tyle wygra─?

8 luty 2015, 16:46| | Komentarze (0)

zjAva: Zimowa Jazda Avangardowa 6 to warszawski konwent po??wi─?cony grom towarzyskim, od gier planszowych, przez karty, figurki, na LARPach sko??czywszy. Konwentowi towarzyszy blok prelekcji, ale mnie, cho─? bywam na zjAvach od lat, nigdy nie uda??o mi si─? na ??adn─? dotrze─?. Jad─? tam gra─? w plansz??wki, a nie s??ucha─? o plansz??wkach.

Jedyny prototyp, kt??ry mnie zainteresowa??, "Darkness Comes" Ku??ni Gier, by?? niestety niegrywalny, bowiem autorzy wprowadzali w??a??nie zmiany w zasadach. Mo??na by??o jedynie pozna─? og??ln─? koncepcj─? i obejrze─? planowane grafiki.

Still unplayable "Darkness Comes" prototype

"Darkness Comes" to taki "Ognisty Podmuch", tyle ??e w trakcie gry postacie graczy mog─? popa??─? w ob??─?d i by─? zmuszeni przesta─? kooperowa─? z pozosta??ymi z uwi─?zionych w domostwie. Zapowiada si─? fajnie, podobno na Pyrkonie b─?dzie ju?? mo??na zagra─?. Oby!

Zupe??nie przypadkiem uda??o mi si─? zaj─?─? 1/2 (d??uga historia, ale takie s─? efekty, jak w finale obaj gracze poddaj─? gr─? :)) miejsce w turnieju Veto! dla pocz─?tkuj─?cych, a nast─?pnego dnia trzecie miejsce w kolejnych turnieju dla pocz─?tkuj─?cych, tym razem w X-Wing.
Warto wspomnie─?, ??e w obu turniejach wyst─?powali tak??e "pocz─?tkuj─?cy", np. by??y mistrz polski w Veto... hehe.

Veto torunament for beginners deck

??eby by??o ??mieszniej, w turnieju Veto trafi??a mi si─? talia frakcji Awanturnik??w czyli tej, w kt??rej jest Bohun :)

Turniej X-wing, Gwiezdnowojenny odpowiednik "Star Trek: Attack Wing", te?? przyci─?gn─??? "pocz─?tkuj─?cych", ale gra??o si─? bardzo przyjemnie i bez ci─?g??ego zerkania do instrukcji.

Moje dwa X-Wingi zwyci─?sko wysz??o z dw??ch (na trzy) potyczek.

3rd place in X-Wing tournament for beginners :) yay!

By??a szansa na obserwacj─? nietuzinkowych manewr??w. Ten poni??ej, o dziwo, jest legalny.

X-Wing tournament: yep, that move is legal :)

Na koniec uda??o si─? te?? rozkmini─? "Warhammer: Invasion", karciank─? w ??wiecie Warhammera. Mimo pierwszych opor??w gra okaza??a si─? ca??kiem grywalna.
Poni??ej Orki t??uk─? Krasnoludy.

Warhammer Invasion Orcs vs. Dwarves

tyle wygra─?

Told ya.

so much win / tyle wygra─?

trwa??y link do tego wpisu

sobota
31
styczeń'15

Star Trek Attack Wing - The Collective OP3

31 styczeń 2015, 23:31| | Komentarze (0)

Znowu sukces :)

Nie uda??o si─? wygra─? nagrody za OP3, ale punkt??w za oba turnieje (OP2 by?? w listopadzie) starczy??o na nagrod─? g????wn─?! "Assimilation Target Prime" jest m??j! Technicznie jest to jaki?? nieznany zasymilowany statek klasy Galaxy, ale i tak b─?dzie wyst─?powa?? jako Borgowy Enterprise. A co.

Star Trek Attack Wing The Collective prize

W lutym ma by─? pierwszy turniej z nowej serii... trza si─? b─?dzie lepiej przygotowa─?.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
29
styczeń'15

Sikret wiecznie ??ywy?

29 styczeń 2015, 19:17| | Komentarze (0)

Dzi?? dzie?? premiery nast─?pcy kr??tko ??yj─?cego Secret Service, magazynu "Pixel" (czyt. piksel).

Uda??o mi si─? upolowa─? go dopiero w 5 kiosku, cho─? wcze??niej z zakupem SS nie mia??am ??adnego problemu.

Pixel no.1 & Space Patrol

Jestem po lekturze mniej wi─?cej po??owy 110-stronicowego numeru. Pierwsze strony dotycz─? temat??w bie??─?cych, premier i nowo??ci. Druga po??owa magazynu to artyku??y dotycz─?ce historii, wspominkowe i przegl─?dowe, a ca??o??─? zamyka kilka felieton??w. Te przeczyta??am z prawdziw─? przyjemno??ci─?, mam nadziej─?, ??e ich liczba utrzyma si─? na podobnym poziomie w przysz??ych numerach.

Na razie najs??abiej wypadaj─? wywiady z zagranicznymi go??─?mi: s─? o niczym, niestety. Razi te?? spora liczba angielskich zapo??ycze?? i wtr─?ce??, zw??aszcza w recenzjach nowo??ci. Wielu z nich spokojnie mo??na by unikn─?─?.

Do szaty graficznej, zw??aszcza rozmieszczenia zdj─?─? i skacz─?cych "lid??w" (hehe, a przed chwil─? sama narzeka??am na anglicyzmy) te?? mo??na mie─? zastrze??enia. Zlokalizowanie nazwiska analityka, z kt??rym przeprowadzano wywiad w kontek??cie sp????ek notowanych na gie??dzie, zaj─???o mi kilkana??cie sekund. "Lid" dla hecy wydrukowano pod akapitami z wywiadem. Ha ha.

Jeszcze nie przeczyta??am ca??o??ci, ale i tak wiem, ??e drugi numer kupi─?. Czu─? w Pikselu ducha SS, Top Secret czy Gamblera, a przecie?? w??a??nie o to chodzi :)

Galactic Encounters

"Kosmiczny patrol" upolowany na allegro za kilka z??otych. Ilustracje nadal trzymaj─? poziom, cho─? tekst ju?? nie ten, co we wcze??niejszych albumach.

Przegl─?danie ksi─???ki umili??oby ogl─?danie "Jodorowsky's Dune", gdyby dokument wreszcie pojawi?? si─? w Europie. Nie pojawi?? si─? i nic nie s??ycha─?, by si─? w niedalekiej przysz??o??ci objawi??, pozostaje wertowanie "Kosmicznego patrolu".

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
27
styczeń'15

k─?piel

27 styczeń 2015, 12:08| | Komentarze (4)

W przyp??ywie weny wyk─?pa??am pady do Playstation 2. Po wyj─?ciu z Pud??a Przechowywania okaza??o si─?, ??e gumki od dr─???k??w dziwnie si─? lepi─?. Czasem to efekt starzej─?cej si─? gumy - k─?piel mia??a to zweryfikowa─?.

Mimo silnej pokusy nie wrzuci??am do wody ca??ych pad??w, a tylko elementy wodoodporne. Bardzo przydatny w rozk??adaniu pada okaza?? si─? znaleziony w sieci instrukta?? ze zdj─?ciami.

Pady s─? ju?? jak nowe, nic si─? nie lepi, ale kupiony kilka dni temu ??????ńŞ??????ş???????????Ü??Ź (Gokujou Parodiusu) jak nie dzia??a??, tak nie dzia??a. Konsola z uporem maniaka informuje, ??e na tej nieznanej p??ycie z gr─? na PS2 (sic!) nic poza czarnym ekranem nie ma.
??eby by??o do kompletu, "Detana! Twinbee Yahho DX" potrafi si─? zawiesi─?. Obie id─? do zwrotu, grrrr.

Na otarcie ??ez pogrywam w "Rez". I rymuj─? :>

W kolejce do k─?pieli czeka kontroler do Xboxa 360 - chwilowo mu si─? upiek??o, bo nie mam go czym rozkr─?ci─?.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
23
styczeń'15

wpad??o z pocz─?tkiem roku

23 styczeń 2015, 18:46| | Komentarze (0)

To dopiero pierwsza cz─???─?...

Yes, we were naughty. Completely naughty. So, so very sorry. But just between you and us, it felt quite good.

Paczka z Japonii dotar??a do Polski przed przesy??k─? z Wielkiej Brytanii mimo, ??e zosta??a wys??ana p????niej... m??j umys?? tego nie ogarnia.

collection update - January 2015 part 1

Obie gry na Playstation (pierwsze Playstation, a co!) to shmupy. Od lewej to "Gokujo Parodius Da! Deluxe Pack" i "Detana TwinBee Yahho Deluxe Pack".

Twinbee DX zawiera dwa porty z automat??w: "Detana!! TwinBee" z 1991 i "TwinBee Yahho!" z 1995 roku.
Parodius DX to te?? kompilacja port??w z automat??w: "Parodius Da!" z 1990 i "Fantastic Parodius" z 1994.

W drodze jest ju?? arcade stick, poniewa?? najwyra??niej nie potrafi─? gra─? w pionowe shmupy bez jego pomocy.

Ostatnia pozycja w cudnym, migotliwym opakowaniu, to "Hoshi no Kaabii Kagami no Daimeikyuu" czyli kolejna gra z Kirbym :) Pojawi??a si─? w wersji angielskiej jako "Kirby & the Amazing Mirror", ale japo??ska kopia jest znacznie ta??sza ni?? jej zachodnie odpowiedniki, a do tego ma ??adniejsze opakowanie i kolorow─? instrukcj─?.

Maj─?c odpowiedni─? liczb─? kabli, konsol i kopii gry mo??na t─? cz─???─? przyg??d Kirbiego przej??─? w 4 osoby. Ja nawet nie b─?d─? pr??bowa─? szuka─? kogo?? z tak─? sam─? wersj─? gry...

trwa??y link do tego wpisu

piątek
16
styczeń'15

plan Nadrabiania Zaleg??o??ci

16 styczeń 2015, 12:28| | Komentarze (0)

Liczba gier, kt??re rozgrzeba??am i porzuci??am, si─?gn─???a sum nieogarnialnych. Dlatego te?? stwierdzi??am, ??e warto by w tym roku sko??czy─? po jednej grze na ka??d─? platform─?, jak─? posiadam i mie─? poczucie, ??e co?? si─? w Stosie Zaleg??o??ci poruszy??o.

Decyzja jeszcze nie zapad??a, ale kandydaci le??─? ju?? na wierzchu, kurzy─? zaczn─? si─? niebawem.

Clearing the Backlog 2015

Jako ??e nie posiadam PS Vita, to ??adnej z posiadanych dw??ch gier na Vit─? sko??czy─? nie mog─? :P Za??o??─? si─?, ??e brak Vity to klucz do sukcesu mojego planu :)

Kandydaci to:

Game Boy
"Hoshi no Kaabi 2" (aka "Kirby's Dreamland 2") / "Warioland"
Game Boy Color
"Shadowgate Classic" (prosty wyb??r, mam tylko dwie gry na GBC, z czego ta druga nie dzia??a zbyt dobrze na moim niebieskim GB Advance SP)
Game Boy Advance
"Advance Wars" / "Metroid Fusion" / "Hoshi no Kaabi 2 Yume no Izumi Deraksu" (aka "Kirby's Nightmare in Dreamland")
Nintendo DS
"Professor Layton and the Lost Future"
Nintendo 3DS
"Fire Emblem Awakening"
Game Cube
"Resident Evil" (GC nie posiadam, ale od czasu traumy w RE6 chodzi za mn─? ta gra)
Wii
"Super Mario Galaxy 2"
Playstation
"Einhander"
Playstation 2
... zapomnia??am o PS2, bo gry na ni─? s─? zakopane bardzo g??─?boko ... trzeba b─?dzie co?? wybra─?
Playstation 3
"Ni no Kuni Wrath of the White Witch" (40h w ni─? w??o??y??am, warto by sko??czy─?)
Playstation Portable
"Dungeon Siege Throne of Agony" / "Crisis Core Final Fantasy 7"
Xbox 360
"Assasin's Creed III"

I chyba tyle.

Na PC mam rozgrzebane kompletne "Wrota Baldura" i te?? chcia??abym je sko??czy─?, ale to mo??e by─? cel dodatkowy.

Nie oszukujmy si─?, na tych 10 grach si─? nie sko??czy, jak Diablo z??apie, to ci─???ko b─?dzie si─? od niego oderwa─?.

List─? zamkn─? na dniach, a potem do boju!

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
11
grudzień'14

Secret Service is dead

11 grudzień 2014, 10:23| | Komentarze (3)

Nocny spok??j internetu zaburzy??o pojawienie si─? informacji o utracie praw autorskich do nazwy "Secret Service" przez obecnego wydawc─? pisma, a nast─?pnie usuni─?cie Facebookowej strony pisma wraz z litani─? z??orzecze?? pod adresem autor??w, kt??ra ju?? zd─???y??a na rzeczonej stronie powsta─?.

Z??orzeczenia mo??na kontynuowane na stronie nast─?pcy SS, nowego miesi─?cznika "Pixel".

Nowy magazyn nie b─?dzie mia?? ??atwego startu, nie po tej burzy, kt??ra teraz przetacza si─? przez Internety.

Przypomn─?, ??e od premiery pierwszego numeru min─???y dwa miesi─?ce.

"Thank You For Playing" przesuni─?ty

Taki mamy klimat. Zgodnie z duchem ??wi─?t premiery gry "Wied??min 3" i filmu "Thank You For Playing" zosta??y przesuni─?te na okre??lony termin w przysz??o??ci. Tytu??y obu produkcji nie ulegn─? zmianie.

Pojawi?? si─? za to obiecany Hall of Fame :-)

Thank You For Playing Hall of Fame

Kr─?te percie:

trwa??y link do tego wpisu

piątek
5
grudzień'14

Czarny tydzie?? dla portfela

5 grudzień 2014, 9:33| | Komentarze (0)

Niby marny by?? ten Czarny Pi─?tek, ale jako?? tego po stosie nie wida─?. Uczciwie trzeba przyzna─?, ??e po??owa nie pochodzi z czarnopi─?tkowych przecen i ca??o??─? nie jest tak spektakularna jak nabytki z zesz??ego roku, ale to i tak masa rozrywki.

Wi─?kszo??─? poczeka do przysz??ego roku, bo ju?? za tydzie?? URLOP!

Black Friday 2014

gry

Na froncie gier ??rednio - promocje by??y nieciekawe albo ma??o promocyjne - poza klawiatur─? Nintendo, wpad?? pierwszy z Layton??w na 3DS i obie cz─???ci "Rocksmith" razem z kablem. Poszukiwania gitary trwaj─? :)

Mia??am cich─? nadziej─? na obni??k─? pierwszego "Disney Infinity" :P ale Xboxa 360 omin─???o. Mo??e kiedy??.

filmy

Najwi─?ksza zdobycz to kompletne wydanie MASHa, 11 sezon??w, film i masa materia????w dodatkowych. I ??adnych kartonowych opakowa??!

W ko??cu (ile to ju?? lat? 8?) upolowa??am "The Pusher Trilogy". A ju?? traci??am nadziej─?.
Wszystkie trzy filmy pokazywano w 2006 na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Wy??wietlano je rano, dzie?? po dniu, w niefunkcjonuj─?cym ju?? kinie Atlantic. Teraz z kina Atlantic zosta?? jedynie neon, a i on jest wy??─?czony.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
22
listopad'14

Star Trek Attack Wing OP2

22 listopad 2014, 18:38| | Komentarze (0)

Wygra??am. Hehe.

Technicznie zremisowa??am z veyDerem (7 du??ych punkt??w), ale moi przeciwnicy mieli tendencj─? to zupe??nego wyniszczenia swych flot, wi─?c w ma??ych punktach wygra??am, zebra??am ich 360 czyli wszystkie, kt??re si─? da??o!

Star Trek Attack Wing OP2

W ramach wpisowego dosta??am "Maquis Raider" czyli statek z serii "gorzej by─? nie mo??e". Wystawi??am go??ego (20 punkt??w), w ostatniej z trzech gier nawet si─? zwr??ci??. Poza tym wybucha??.

??eby by??o ??miesznej, veyDer te?? go dosta??.

Ka??dy uczestnik dosta?? karty nowego zasobu "Fleet Captain", a zwyci─?zcy dodatkowy statek, federacyjny U.S.S. Raven.

A ju?? w styczniu ma by─? kolejny turniej! Musz─? do tego czasu wr??ci─? z urlopu.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
7
listopad'14

czasu!

7 listopad 2014, 9:34| | Komentarze (0)

Nie wiem jak to si─? sta??o, ale wi─?kszo??─? weekend??w we wrze??niu i pa??dzierniku ??ycie zjad??o.... Skandal (??e zacytuj─? klasyka).

Opanowa??am zasady chi??skiego mahjana, zjad??am okonomiyaki (!), nie dotar??am na Falkon z racji braku miejsc noclegowych a resztki czasu ze??ar??o "Diablo 3".

September 2014

Zdj─?cie jest z sierpnia, c???? poradzi─?, wolno czytam. Uda??o mi si─? sko??czy─? "W jak wendeta", ale lektur─? "Atramentu" zarzuci??am. Do ksi─???ki wr??c─?, gdy ju?? wylecz─? rany. Albo wszystkie inne ksi─???ki ulegn─? zniszczeniu.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
30
wrzesień'14

powr??t legendy

30 wrzesień 2014, 14:06| | Komentarze (1)

Mam ile?? niesko??czonych, a w efekcie nieopublikowanych notek na po??ywk─?, ale to nic! Dzi?? w kioskach (kios-kach!) pojawi?? si─? nowy numer powsta??ego z grobu magazynu "Secret Service".

Troch─? ??al ??????to-czerwonej szaty graficznej, ale ca??o??─? prezentuje si─? okazale - pewnie dlatego okaza??o??─? kosztuje 15z?? - i przekonuj─?co pachnie.

Secret Service #97

Zawarto??─? zdo??a??am jedynie pobie??nie przejrze─?, ale zapowiada si─? obiecuj─?co: Sierra On-line, UFO Enemy Unknown, Przecieki i Supery.
Dzi?? wiecz??r SS powalczy o czas z Diablo 3. Szanse ma. Niezerowe.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
5
wrzesień'14

backup all the things

5 wrzesień 2014, 16:34| | Komentarze (1)

Szlag trafi?? pendrive, na kt??rym przechowywa??am zapisy stan??w gier z Xboxa 360. Co oznacza, ??e 200 godzin w??o??one w "Tales of Vesperia" znikn─???o bezpowrotnie.
Zacz─???o si─? niewinnie. Nasz??o mnie na posprz─?tanie dysk??w Xboxa. Sz??o ??wietnie, ale pendrive stawia?? op??r. Regularnie nie mia?? ochoty montowa─? si─? na laptopie, nie uda??o si─? zrzuci─? obrazu - ka??dorazowo program wywala?? b??─?d. Machn─???am r─?k─? i dzia??a??am dalej.
Wreszcie usun─???am kilka plik??w z wys??u??onego pendrive, co zapewne naruszy??o nietrwa??─? r??wnowag─? i .... klops. Najpierw cz─???─? istniej─?cych plik??w zosta??a przez konsol─? uznana za uszkodzone, a potem, pewnie ju?? dla zasady, konsola uzna??a pami─?─? za niegodn─? i stwierdzi??a, ??e mo??e j─? jedynie ponownie sformatowa─?.

Grrrrr.

Potem i laptop uzna?? pami─?─? za niegodn─?.... Grrrrr #2.

Przejecha??am pami─?─? programem do odzyskiwania danych, niestety, odzyska?? pliki z czas??w, kiedy u??ywa??am tej pami─?ci do przenoszenia Javowego kodu. Dawno temu, jeszcze w poprzedniej pracy. Ech.

Wi─?kszo??─? stan??w mia??am w dw??ch kopiach, ale niestety, nie wszystkie.
Utrata zapis??w do obu "Left 4 Dead" czy nawet "L.A.Noire" (uko??czone na 100%) to piku??, ale w przypadku gier RPG troch─? szkoda.

Na szcz─???cie zapisy do dw??ch cz─???ci "Mass Effect", "Lost Oddyssey", "The Elder Scrolls IV: Oblivion" i obu "Dragon Age" maj─? si─? ??wietnie. O dziwo mam plik do "Final Fantasy XIII", kt??re nie by??o dobrym fajnalem i nic by si─? nie sta??o, gdyby to ten stan zagin─??? zamiast moich dwustu godzin w "Tales of Vesperia". Buuuu.

Nauczka na przysz??o??─?: robi─? obrazy zanim nap─?d zupe??nie si─? rozleci.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
28
sierpień'14

Sierpie?? przyni??s?? / Resident Evil 6 is broken

28 sierpień 2014, 10:13| | Komentarze (5)

konwent Avangarda 9

Najs??absz─? Av─?, jak─? mia??am przyjemno??─? odwiedzi─?. Blok literacki praktycznie nie istnia??, panele - te, na kt??re trafi??am - nie by??y warte po??wi─?conego czasu. Jak zawsze nie zawiod??a cz─???─? po??wi─?cona grom planszowym, co z po??─?czeniu z brakiem t??um??w w gamesroomie pozwala??o w spokoju zaj??─? do Starej Kot??owni i pogra─? w cokolwiek.
Zapami─?ta??am partie w "Splendor", "Smallworld" (Zamo??ne Alchemicy i inne uroki polskiego wydania), "Eminent Domain", "Ostatni─? Wol─?" i "Przebieg??e Wielb??─?dy".
T??um??w na konwencie nie u??wiadczyli.

Star Trek: Attack Wing

STAW sze??cioosobowy

Now─? chorob─?: gr─? w statki. Tak jakbym nie mia??a za du??ych wydatk??w. Flota ju?? czeka.

W poszukiwaniu sensu Welinu

Wymy??lone przez M-chan grupowe wyzwanie, kt??re skutkuje ponown─? lektur─? "Welinu" Hala Duncana. Nie jest o wiele ??atwiej, ale teoretycznie mo??na si─? posi??kowa─? telefonem do przyjaciela.

Resident Evil 6

Jedn─? z najs??abszych gier, w jakie gra??am. Frustruj─?c─?, pe??n─? QTE, posiekanych filmik??w, bug??w i kr─?c─?cej si─? niezrozumiale kamery. Odradzam.

Super Street Fighter IV Arcade Edition

Gr─? Microsoft zafundowa?? wszystkim z??otym subskrybentom Xbox Live. Zabawa jest przednia, a t??uk─?c Ferusia mo??na si─? wiele nauczy─?.
Na razie gram Ryu, a nad obron─? musz─? jeszcze popracowa─? :) I w ko??cu arcade stick jest w wiecznym u??yciu, do tej pory od ??wi─?ta gra??am nim tylko w shmupy.

????ž??ü??ü×?ü??ü??????×?????Ü????????????

valued Xbox Live user

Najwyra??niej Microsoft uzna?? mnie za podpadaj─?c─? pod definicj─?, bo dosta??am kod na darmowy pierwszy epizod drugiego sezonu "??ywych Trup??w". Ha!
Internet pr??bowa?? znale??─? wzorzec, wed??ug kt??rego wybierano "warto??ciowych cz??onk??w", ale poleg??. Wg mnie MS po prostu rzuci?? kostk─?.

trwa??y link do tego wpisu

środa
16
lipiec'14

wpad??o latem

16 lipiec 2014, 10:38| | Komentarze (2)

Jako?? nie potrafi─? mnie zwolni─?. Ich strata. Cz─???─? wyp??aty nadal mo??na przepu??ci─? na przyjemno??ci, np. na Castle Party (ju?? jutro!) albo gry.

collection update - June 2014

Wi─?kszo??─? ameryka??skich wyda?? pochodzi z Kanady, kt??ra urz─?dzi??a wyprzeda?? i szkoda by??o nie skorzysta─? :) Do tej pory wydawa??o mi si─?, ??e takie tytu??y jak "Rune Factory", "Harvest Moon" czy "Devil Survivor" ju?? zawsze b─?d─? poza moim finansowym zasi─?giem, a tu taka niespodzianka :)

Jedyny europejski tytu?? w??r??d gier na NDS to "Doodle Hex", jedna z niewielu niez??ych gier na Nintendo DS, kt??re nie tylko nie ukaza??y si─? w Ameryce P????nocnej, ale te?? nie przebi??y si─? jako?? do zbiorowej ??wiadomo??ci graczy. Gra do??─?czy??a na p????ce do niewielkiego zbiorku nieznanych europejskich pere??ek na "Nintendo DS". Kiedy?? si─? zbior─? i je opisz─?.
Oczywi??cie gier niewydanych poza Europ─? jest znacznie wi─?cej, ale w wi─?kszo??ci przypadk??w brak wydawcy w Ameryce to przys??uga dla tamtejszego rynku: s??abych gier maj─? ju?? tam wystarczaj─?co du??o.

Cieszy te?? kolejna partia gier z Kirbym: ????üÄ???????????????("Hoshi no Kaabi 2" wydane u nas jako "Kirby's Dreamland 2") i ????üÄ??????????Ą??üÄ????????Ő????????Ü ("Hoshi no Kaabi Yume no Izumi Derakkusu" wydane w nas jako "Kirby: Nightmare in Dream Land"). Nie pojmuj─?, jak yume no izumi (fontanna marze??) zmieni??a si─? w nightmare in dream land (koszmar w Krainie Marze??), ale si─? uda??o.
Ceny japo??skich wyda?? gier na Game Boye to najcz─???ciej procent cen ich zachodnich odpowiednik??w, wi─?c ju?? nawet nie poluj─? na nie-japo??skie wydania. W przypadku platform??wek to i tak ma niewielkie znaczenie, a to s─? na dodatek platform??wki dla dzieci kanji nie u??wiadczysz.

Sko??cz─? "Warioland II" i siadam do Kirbiego z Gwiazd.

Samotna gra na Xboxa jest z Empiku, maj─? tam wyprzeda?? "staroci". Niestety, poza "Black Ops 2" nic mi si─? jako?? nie rzuci??o.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
15
lipiec'14

Znowu wied??min!

15 lipiec 2014, 14:51| | Komentarze (2)

By??a cz─???─? druga, to i trzecia musi si─? pojawi─?.

Wied??min 3 Dziki Gon Edycja Kolekcjonerska

Konsoli jeszcze nie posiadam, nie jest wi─?c powiedziane, ??e do zakupu dojdzie, ale ??atwiej zrezygnowa─? z zam??wionej sztuki ni?? j─? teraz zam??wi─? - edycje kolekcjonerskie, niezale??nie o platformy, znikn─???y ze sklepu w ci─?gu kilku dni. Na allegro ju?? co poniekt??rzy usi??uj─? zbi─? kokosy na odsprzeda??y prawa do wybranej sztuki :)

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
9
czerwiec'14

E3 2014

9 czerwiec 2014, 10:36| | Komentarze (1)

Dzi?? zaczynaj─? si─? targi E3. Porann─? konferencj─? Microsoftu i wyst─?puj─?ce po niej kolejno konferencje EA i ewentualnie Ubisoftu mo??na obejrze─? bez zarywania ca??ej nocy: start to 18:30 naszego czasu.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj─?, ??e nikt nikogo niczym nie zaskoczy i inwestowanie w konsol─? next-gen nadal nie ma sensu.

Oby??my si─? wszyscy mylili...

Po cichu mam nadziej─?, ??e Sony powie co?? o "Last Guardian" po tym, gdy ju?? potwierdzi??o, ??e produkcja tej gry nie zosta??a zawieszona. Wydaje si─?, ??e gra nie pojawi si─? na pierwotnie planowane Playstation 3, ale ju?? na now─? Playstation 4. Niestety, nadal nie wiadomo kiedy.

Ci─???ko uwierzy─?, ??e ta gra kiedykolwiek ujrzy ??wiat??o dnia. Poni??sza zapowied?? ma ju?? 5 lat!

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
5
czerwiec'14

Game Boy

5 czerwiec 2014, 15:40| | Komentarze (0)

Mam faz─? na gejboja. To chyba efekt awarii Nintendo DS (ju?? zast─?pionego now─? konsol─?) i nag??y atak paniki, ??e nie b─?dzie na czym uruchamia─? gier z GBA. Po d??u??szym graniu na male??kim GB micro nadwyr─???y??am sobie d??o??. Ju?? jej lepiej, ale do kolekcji do??─?czy?? nowy model gejmboja, GBA SP. Jest u??ywany i troch─? z wierzchu poobijany, mimo to dzia??a wy??mienicie. Jest te?? sporo wi─?kszy od GB micro, istnieje szansa ??e moje ??ci─?gna lepiej to przyjm─?.

W ramach dzia??a?? racjonalizatorskich wrzuci??am wszystkie kartrid??e z grami do wsp??lnego korytka, przez co sta??y si─? znacznie ??atwiej dost─?pne. A i pude??kom od gier to pomo??e: kartonowe opakowania bardzo s??abo znosz─? ci─?g??e otwieranie i zamykanie. Teraz stoj─? puste i niepotrzebne, nienara??one na moje destrukcyjne dzia??ania.

GB madness

Szale??stwo trwa: teraz pakuj─? pude??ka po grach w protektory.... Takie w rozmiarze standardowych europejskich wyda?? s─? ??atwe do zlokalizowania, gorzej przedstawia si─? sprawa z protektorami w rozmiarach wyda?? japo??skich. Plotka g??osi, ??e w zast─?pstwie mo??na wykorzysta─? protektory na pude??ka do Famicoma. Obecnie badam prawdziwo??─? tej plotki :)

W nowym gejmboju kr─?ci si─? "Polarium Advance" (w oryginale to "Hitofude dla doje??d??aj─?cych do pracy", Ú????Ą???????????? (tsuukin hitofude)), gra logiczna, w kt??rej jedynym celem jest pokolorowanie wierszy na jednolity kolor jednym "poci─?gni─?ciem p─?dzla" (hitofude). Bardzo wci─?gaj─?ca :)

trwa??y link do tego wpisu

piątek
18
kwiecień'14

ahoj, wielorybnicy!

18 kwiecień 2014, 13:58| | Komentarze (1)

No nie mog??am si─? powstrzyma─?.

April 2014 part 1

"Asassin's Creed IV" do??─?czy?? do kolekcji tylko dlatego, ??e pojawi??a si─? mo??liwo??─? nabycia edycji kolekcjonerskiej za cen─? nowej gry.

W wielkim pudle poza gr─? jest te?? figurka asasyna Edwarda, artbook i wy??mienita ??cie??ka d??wi─?kowa.

Figurk─? trzeba samodzielnie zmontowa─? z kilku plastikowych element??w i linki.

Do wi─?zania liny (echem ... sznureczka), na kt??rej opiera si─? asasyn Edward, podesz??am bardzo powa??nie. Przejrza??am ton─? w─?z????w, w poszukiwaniu tych odpowiednich (czyt. odpowiednio atrakcyjnych wizualnie), przetrenowa??am je na posiadanych odcinku prawdziwej liny, a nast─?pnie przyst─?pi??am do odtworzenia ich na figurce..
Rzeczywisto??─? okaza??a si─? oporna: sznureczek to jednak nie lina, w─?z??y nie uk??adaj─? si─? tak ??adnie, jak na prawdziwym sznurze. Na dodatek sznureczek jest zdeczko za kr??tki na eleganckie zamotanie go u do??u masztu. W ko??cu zdecydowa??am si─? na rozwi─?zanie atrakcyjne, cho─? nieeleganckie, linka u do??u jest zaczepiona o ??─?czenie stopy z masztem. Wygl─?da ??adnie, ale trzyma si─? wg zasad prawdziwych wy??─?cznie dla modeli w ma??ej skali :))

Mam tez zastrze??enia do kontroli jako??ci producenta figurki: zbudowanie masztu wymaga??o nie lada si??y, a stopa by??a krzywo przyklejona, w efekcie zamontowanie masztu wymaga??o nie tylko si??y, ale i dyslokacji element??w. Wstyd!

Pi─?kna jest :)

Assassin's Creed IV Black Flag Buccaneer Edition figure

trwa??y link do tego wpisu

piątek
4
kwiecień'14

wiosna

4 kwiecień 2014, 11:59| | Komentarze (5)

Pyrkon si─? odby??, nast─?pny za rok. Bawi??am si─? ??wietnie.
Poza stosem plansz??wek, prezent??w i innych d??br przywioz??am z niego tak??e jakiego?? paskudnego wirusa, kt??ry nie chce mnie opu??ci─?.

Plansz??wki nadal czekaj─? na lepsze, zdrowsze czasy, tak jak i japo??skie s??odycze. Przyjecha??y razem z gromadk─? gier muzycznych i gad??et??w i M-chanem :).

Ze zdziwieniem stwierdzam, ??e moje umiej─?tno??ci grania w Osu! (š???ü???Ź??üš?????????????áÚş?????????Ź??üÚ???ü???ü????Ć┤???) wr??ci??y do poziomu zero. W taiko, kt??rego M-chan upolowa??a dwie cz─???ci, dla bezpiecze??stwa gram obecnie na poziomie ??atwym.

more Japanese stuff 2014 ^_^

Na zdj─?ciu wida─? pokrowiec w kurzyki (Summiko Gurashi, jakie?? nowe, nieznane mi postacie): natchn─??? mnie do nabycia DSi XL, ale na razie na natchnieniu si─? sko??czy??o. Amazon rezygnuj─?cy z darmowej wysy??ki do Polski mia?? w tym sw??j udzia??.

Poza op??akiwaniem zmierzchu Super Saver Delivery, profesjonalnym chorowaniem i czytaniem odkurzy??am te?? ... PSP!

renesans PSP

Wykopa??am PSP. Nie wiem, co si─? sta??o, po prostu nagle zapragn─???am pogra─? w jakiego?? hack'n'slasha. Okaza??o si─? jednak, ??e nie mam ani jednego: obie uko??czone cz─???ci "Untold Legend" sprzeda??am wieki temu.

Nic to! Od czego s─? recenzje, wyszukiwarka i allegro!
Na nowym hack'n'slashu si─? nie sko??czy??o....

PSP renaissance

Bardzo polecam "Half-minute Hero". Przej??cie 3 tryb??w zaj─???o mi oko??o 13 godzin, bawi??am si─? przednio.

Obecnie gram w "Taiko no Tatsujin Portable". Fajne to PSP :) Tym fajniejsze, ??e bateria w nim nadal bardzo dobrze dzia??a, podczas gdy zbli??one do niego wiekiem Nintendo DS Lite zjad??o ju?? 2 baterie. Odmawiam zakupu trzeciej, chc─? nowej konsoli.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
4
marzec'14

Nintendo wy??─?cza us??ugi online

4 marzec 2014, 9:37| | Komentarze (1)

Niedawno Nintendo og??osi??o termin wy??─?czenia us??ug online dla konsol Wii i Nintendo DS. Sklepy dla obu konsol nadal b─?d─? funkcjonowa─?, ale darmowe DLC czy granie online nie b─?dzie ju?? mo??liwe.

Nie wnikaj─?c w sensowno??─? tego posuni─?cia zabra??am si─? za metodyczne uzupe??nianie DLC w grach, kt??re tak─? us??ug─? oferuj─?.

NDS games with DLC

Warto pobra─? dodatkowe puzzle do gier z serii "Professor Layton" i "Picross". Te tytu??y wyczerpa??y praktycznie moje potrzeby, wi─?kszo??─? moich gier na NDS nie posiada ??adnych funkcjonalno??ci online. Pobra??am kilka map do "Advance Wars: Days of the Ruin", ale to raczej dla zasady: mapy s─? ma??e i nie ciesz─? si─? du??─? popularno??ci─?, a ich pobieranie jest bardzo uci─???liwe: na raz mo??na pobra─? tylko jedn─? map─?, po czym konsola wy??─?cza WiFi.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
24
luty'14

Wrota Baldura

24 luty 2014, 17:02| | Komentarze (2)

Trzy godziny z ??yciorysu i instalacja ca??ej sagi "Baldur's Gate" zako??czy??a si─? powodzeniem. Posz??oby znacznie szybciej, gdyby ca??o??─? wyst─?powa??a na jednej p??ycie DVD. Posiadam jednak wersj─? na p??ytach CD, a tych by??o sztuk 12, wi─?c ju?? samo ??onglowanie p??ytami swoje trwa??o, nie wspominaj─?c o czasie potrzebnym na ich skopiowanie na dysk.
Poza kopiowaniem p??yt najwi─?cej czasu zajmuje nadpisywanie zasob??w pierwszego "Baldur's Gate" zasobami z "Baldur'a Gate 2" celem poprawienia wygl─?du pierwszej gry. Godzina jak nic.

Spisa??am kolejne kroki, mo??e komu?? si─? przyda. Albo mnie, je??li kiedy?? znowu mnie najdzie na instalacj─? ca??o??ci.

Przed wyruszeniem w drogi─? nale??y zebra─? dru??yn─?.

Full Baldur's Gate installation

Czytaj wi─?cej o "Wrota Baldura"

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
20
luty'14

Stare i nowe

20 luty 2014, 19:11| | Komentarze (0)

Some old, some new

Ko??cz─? "Tales of the Abyss" i zaczynam "Wrota Baldura". Podstawow─? gr─? znam na pami─?─?, ale dodatku ju?? nie, wi─?c b─?dzie okazja wszystko sobie od??wie??y─?. Plan na ten rok zak??ada r??wnie?? przej??cie "Baldur's Gate II", z dodatkiem, ma si─? rozumie─?, oraz przegenialnego "Planescape: Torment".

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
3
luty'14

nadal filmowo

3 luty 2014, 11:51| | Komentarze (0)

Choroba filmowa nadal trzyma mocno: w tym roku obejrza??am ju?? kilkana??cie film??w. To sporo, zw??aszcza na tle lat poprzednich, gdy tyle film??w ogl─?da??am w ci─?gu ca??ego roku.

Poza spor─? dawk─? film??w ze studia Ghibli zafundowa??am sobie te?? powt??rk─? klasyk??w science-fiction, z mistrzowsk─? "Zielon─? Po??ywk─?" na czele. Obejrza??am te?? "Mojego w??asnego wroga" i "Krew bohater??w". Ten ostatni film darz─? ogromnym sentymentem, a z racji zmienionego tytu??u (brytyjskie wydanie nosi tytu?? "Salute of the Jugger") bardzo d??ugo na film polowa??am. Niestety, wydanie DVD nie jest najwy??szych lot??w: film jest w formacie 4:3, cz─?sto zbyt ciemny i zbyt cichy. Jaki?? czas temu objawi??o si─? te?? du??skie wydanie BR, ale cierpi na dok??adnie te same przypad??o??ci, co DVD.

W kolejce jest n-ty ju?? maraton ca??ej "Planety Ma??p", "Inwazja porywaczy cia??", "Excalibur" oraz ...."Zardoz". Hehe. Je??li kto?? nie kojarzy, to polecam wpisa─? tytu?? do wyszukiwarki obrazk??w. HEHEHE.

Z rozczarowa??: "Idy Marcowe" okaza??y si─? prostack─? i g??upi─? ameryka??sk─? produkcj─?, w kt??rej nawet re??yseria szwankowa??a. Meh ble. A ja ??a??owa??am, ??e nie zd─???y??am tego zobaczy─? w kinie!

Poza tym jestem do??─? mocno wci─?gni─?ta w Skyrim. Do??─? mocno to eufemizm, ma liczniku ju?? 150+ godzin, a nadal mam wra??enie, ??e tylko lizn─???am gr─?.
W lecie premiera "The Elder Scrolls: Online" - ju?? si─? boj─?.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
17
październik'13

pa??dziernikowe zjadacze czasu

17 październik 2013, 12:39| | Komentarze (0)

Front unikania rzeczywisto??ci trzyma si─? mocno. Uda??o mi si─? obejrze─? 3 sezony "Downton Abbey" i kilka nabytych w tym roku film??w na blu-ray ("Gran Torino"!), a teraz ko??cz─? "Space: Above and Beyond".

Books, Games & TV Series for Movies October 2013

Space: Above and Beyond

SAAB, serial, kt??ry widzia??am raz w ??yciu, w polskiej telewizji (a zwa??o si─? toto "Gwiezdna Eskadra"), wspomina??am z du??ym sentymentem i z rado??ci─? kupi??am (przeceniony ;P) serial, gdy nadarzy??a si─? okazja. Niestety, pami─?ta??am tylko dobre strony serialu, a te gorsze, przypominaj─?ce "??o??nierzy kosmosu", wyrzuci??am z pami─?ci wzgl─?dnie ich wtedy nie zauwa??a??am.

Obecnie odbieram SAAB jako prawicow─? agitk─?, na dodatek bardzo s??abo zagran─?. Pal sze??─? efekty specjalne, jako ogromnej fance oryginalnego "Star Treka" efekty specjalne zrobione przy u??yciu folii aluminiowej zupe??nie mi nie przeszkadzaj─?. Przeszkadza mi militarystyczna gadka, wieczne odwo??ania do boga i naprawd─? g??upie pomys??y. Wiele lat temu pomys?? jednostki wojskowej, kt??ra jednocze??nie s??u??y za piechot─? i lotnictwo nie wydawa?? mi si─? a?? tak absurdalny jak obecnie. Na dodatek scenariusze wi─?kszo??ci misji, na kt??re wysy??aj─? g????wnych bohater??w, wydaj─? si─? by─? napisane bez ??adnej konsultacji z kim??, kto ma cho─? blade poj─?cie o strategii wojskowej. Na dodatek l─?dowanie i rozr??ba na kolejnych planetach wydaj─? si─? zupe??nie pozbawione sensu: po co marnowa─? czas i ryzykowa─? ??ycie na bieganie po krzakach, skoro po chwili wszystkie si??y s─? wycofywane. Zbombardowa─? z orbity nie mo??na? Absurd do 10 pot─?gi.

Serial mia?? zadatki na co?? lepszego, pojawi??y si─? m.in. spiskowe w─?tki dotycz─?ce partii demokratycznej czy korporacji AeroTech, ale ??aden nie zosta?? rozwini─?ty. Na plus trzeba zaliczy─? tematy, kt??re w serialach, zw??aszcza sci-fi, nie pojawiaj─? si─? cz─?sto jak stres pourazowy ( i szcz─?ko??cisk!) czy panika i strach u profesjonalnych g????wnych bohater??w. Ale to tylko fragmenty, ca??o??─? niestety, nie powala.

Teraz zaczynam mie─? w─?tpliwo??ci, czy plan od??wie??enia sobie "Earth 2" - kolejnego serialu, kt??ry po pierwszym sezonie odszed?? w niebyt - to taki dobry pomys??.

Sleeping Dogs

Na polu gier uda??o mi si─? sko??czy─? wzorowan─? na GTA "Sleeping Dogs". Demo prezentowa??o system walki a la Batman i obiecywa??o klimat Hong Kongu. Skusi??am si─?, a gra baaaaardzo mi si─? podoba??a. Nie tylko rozgrywka, ale te?? fabu??a, klimat, muzyka, cho─? tej mog??oby by ciut wi─?cej.
Podoba??o mi si─? wszystko poza walkami kogut??w. Nic nie mam do wirtualnych walk kogut??w, ale mam du??o przeciwko grom losowym. Grrrr.

Sleeping Dogs : still a win!

Podobno trwaj─? prace nad kontynuacj─?, obecnie nazwan─? "Triad Wars". I dobrze.

Na froncie RPG sko??czy??am (dwukrotnie!) "Dragon's Dogma: Dark Arisen" i w tym przypadku te?? ch─?tnie zagram w kontynuacj─?, je??li si─? taka uka??e. Tym razem prosz─? jednak o sensown─? fabu??─?.

Ch─?tnie zagra??abym w nowo??ci, "Diablo 3" i "GTA 5", ale jestem zbyt sk─?pa, by 200z?? wyda─? na gr─?, dlatego gram w starocie i czekam na obni??k─? :)

uczta

Po komunikacie Wydawnictwa Mag o czasowym zawieszeniu wydawania ksi─???ek presti??owych (czytaj nierentownych, czytaj Uczta Wyobra??ni) mia??am bojowy plan nadrobienia zaleg??o??ci w UW. "Niestety", wydawanie ksi─???ek z serii UW nie zosta??o zawieszone, wi─?c szanse na przeczytanie wszystkich zaleg??ych Uczt do ko??ca roku mo??na uzna─? za niewielkie. Zw??aszcza ??e nie sam─? Uczt─? cz??owiek ??yje, czasem trzeba przeczyta─? te?? co?? miernego, jak "D??uga Ziemia" Pratchetta i Baxtera czy "Kameleon" Kosika.

Niemniej spr??buj─? dogoni─? uciekaj─?cy ogonek UW, zw??aszcza, ??e marne ksi─???ki si─? tam nie zdarzaj─? ... zbyt cz─?sto ;)

trwa??y link do tego wpisu

środa
8
maj'13

wiosna

8 maj 2013, 8:37| | Komentarze (0)

Pyrkon by?? dawno i nieprawda. Z ca??ej ekipy to ja, Consumpcionis Maximus, wr??ci??am z konwentu z 2 (s??ownie: dwoma) nowymi nabytkami - bardzo zielon─? czapk─? i zupe??nie nie zielon─? ksi─???k─?. Co wiecz??r wok???? mnie ros??y stosy nabytk??w moich towarzyszy. Wyobra??cie sobie smoka na stosie z??ota, pomn????cie przez cztery i macie obraz naszego pokoju....

Poprzysi─?g??am odbi─? sobie p????niej i sko??czy??o si─? jak si─? sko??czy??o: stosik ksi─???ek, stos gier, nowa konsola (jeszcze si─? nie ukaza??a, ale zam??wienie z??o??one) i kilka dodatkowych prezent??w. Z maj??wki wr??ci??am z kolejnym ??upem. ECH. Po tym, jak Urz─?d Celny zatrzyma?? mi jedn─? z paczek zrobi??am sobie bana na zakupy.

Tak??e dlatego, ??e przed maj??wk─? naby??am 7 nowych gier (grrr, przeceny), a wiosenne porz─?dki wygada??y tak:

Spring Cleaning

Chcia??abym potrafi─? odchudzi─? ten zbiorek.

CDN

W nast─?pnych odcinkach: L─?dek, pile of shame i WTT!

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
19
kwiecień'12

Je??li to Xeno, to musi by─? dobre?

19 kwiecień 2012, 14:49| | Komentarze (1)

Xenoblade Chronicles artwork

Uzale??niona!

trwa??y link do tego wpisu

sobota
3
marzec'12

a potem popracuj─?

3 marzec 2012, 19:16| | Komentarze (0)

Czy ja po to zmienia??am prac─?, ??eby tak zasuwa─?? Mo??e nie rzuci??am pracy z powodu jej nadmiaru, ale bez przesady z tymi cechami wsp??lnymi.

March 2012 begins

W teorii ogl─?dam Tudor??w. W teorii, bo nadal jestem w trakcie sezonu 1. Tak od grudnia.

W teorii gram w Xenoblade Chronicles. Na Wii!. Tak, na Wii! Odkurzy??am je tylko dla Xenoblade (jej duchowi poprzednicy, Xenogears na PSX i Xenosaga na PS2, byli wspaniali) i powiem tak: WARTO. Nie rozumiem dlaczego taka gra wychodzi pod koniec ??ycia Wii. Nie mog??a wyj??─? 3 lata temu? A razem z ni─? 3 inne, podobne tytu??y? Mech.
Ale to w teorii, bo z racji d??ugiego dnia pracy rzadko kiedy mam si??y odpali─? konsol─?. Gra trwa ok. 100h. No to przy obecnym trybie pracy mam rozrywki na 2 lata.

W teorii czytam. Tu teoria i praktyka czasem si─? spotykaj─?, ale na sko??czenie takich tomiszczy jak "Lem - Mro??ek. Listy" naprawd─? nie mam czasu.
Na jedn─? ksi─???k─? czas si─? jednak musi znale??─?. Na "Enemy of God" Bernarda Cornwella. To drugi tom z trzech (ten te?? ju?? czeka na p????ce! ^_^) i na po??kni─?cie potrzebuj─? dw??ch wieczor??w. Uwielbiam takie czytad??a, cho─? w temacie legend arturia??skich nadal nie pobita jest Marion Zimmer Bradley i jej "Mg??y Avalonu".

A poza tym w??a??nie rozpocz─??? si─? m??j weekend. Pierwszy, cho─? kr??tszy, wolny weekend od 3 tygodni!

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
26
styczeń'12

Wied??min!

26 styczeń 2012, 21:01| | Komentarze (5)

Obejrza??am i z??o??y??am zam??wienie. Na staro??─? mi─?kn─?!

Wied??min 2 Zab??jcy Kr??l??w - Mroczna Edycja

^_^

To jest m??j trzeci preorder w zyciu :) Wcze??niej tylko "Persona 4" i "Gears of War 3" dost─?pi??y tego zaszczytu. "Persona 4" nadal jest w folii.....

trwa??y link do tego wpisu

środa
10
listopad'10

urodziwy!

10 listopad 2010, 9:40| | Komentarze (4)

No i tydzie?? min─???. Odkry??am, ??e o??miogodzinny czas pracy bardzo mi s??u??y, dosta??am pi─?knego (acz nie pozbawionego licznych wad) laptopa, obiekt zazdro??ci po??owy pi─?tra, a czwartek jest wolny :)

Laptop nie ma kilku kluczowych klawiszy, ale powoli przyzwyczajam si─? do kombinacji Fn+strza??ka zamiast Start i End. Bardziej boli brak klawisza Delete (jest kombinacja, Fn+Backspace), bardzo niewygodna. A prawy macklawisz wymaga przemapowania, bo non stop wciskam go zamiast Alt. Ech. Og??lnie dochodz─? do wniosku, ??e przeci─?tny u??ytkownik MacBooka g????wnie klika, wzgl─?dnie pisze na tej pi─?knej klawiaturze przy u??yciu dw??ch palc??w, ??ledz─?c ich ruchy nad klawiatur─?, bo nie wiem, jak to mo??na opanowa─?. Potrzeba umieszczenia macklawiszy po obu stronach spacji umyka mi zupe??nie - tylko u??ytkownicy ogromnego touchpada maj─? pewnie z tego jaki?? zysk.

No to ponarzeka??am. Poszukam jakiego?? mapera klawiszy i pozmieniam to i owo.

Ale komputer mam pi─?kny. Pi─?─?─?─?kny.

lajw

Dzi?? jest te?? dzie?? premiery polskiej us??ugi Xbox Live. To p??atna us??uga umo??liwiaj─?ca m.in. granie online. W wersji polskiej jest klasycznie: biednie i bardzo drogo. Ech.

Microsoft Polska kusi migracj─?, ale przy takim poziomie us??ug wol─? pozosta─? przy swoim brytyjskim koncie. Przynajmniej gier i dem jest sporo, i nic nie jest po polskawemu.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
25
wrzesień'10

Fallout 3

25 wrzesień 2010, 13:39| | Komentarze (1)

urlop!

Nie ma to, jak 60 godzin urlopu sp─?dzonych poza schronem.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
17
styczeń'10

XBOX 360 Achievements In Real Life!

17 styczeń 2010, 13:40| | Komentarze (4)

Sama prawda.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
23
sierpień'09

pustki w domu moim

23 sierpień 2009, 18:04| | Komentarze (2)

W??a??nie wypo??yczy??am znajomym Xboxa i Wii, tego pierwszego ze WSZYSTKIMI grami (to chyba jaka?? pomy??ka :]) i gitar─?. Skoro wyje??d??am na miesi─?c, racjonalnym wyda??o si─? wypo??yczenie sprz─?t??w tym, kt??rzy w tym czasie mog─? z nich (ma??oinwazyjnie!) korzysta─?. Ale pustka rzuca si─? w oczy.

Ju?? jestem na g??odzie.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
26
kwiecień'09

Ú????? won't go where I want to

26 kwiecień 2009, 12:06| | Komentarze (4)

W trakcie walki z moj─? odmawiaj─?c─? wsp????pracy konsol─? odkry??am, ??e sprezentowane mi ostatnio "Densha de GO!" zawiera wy??─?cznie fragment linii kolejowej Keihin-Touhoku i to ten najmniej mnie interesuj─?cy, z Shinagawa (??ü??Ł) do Yokohamy (?Ę????) x_X.Gdzie Oomiya?! Gdzie Saitama Shintoshin? Gdzie Akabane? Aaaaaa.

Ú??????üžGo!

Dla tych, kt??rzy nadal nie rozumiej─? powagi sytuacji: "Densha de GO!" to symulator poci─?gu. Japo??skiego poci─?gu. Ka??da cz─???─? gry zawiera inne linie, co by ka??dy znalaz?? co?? dla siebie. Niestety, s─? to jedynie wycinki linii i niestety, zupe??nie nie trafili w "moje" stacje! Aaaaaa,

Poza Keihin-Touhoku na kr─???ku upakowano jeszcze linie T?Źkaid?Ź, Sanin-honsen oraz Yamanote. Najs??ynniejsza linia Tokio, Yamanote, obejmuje jednak tylko tras─? z Shibuya (?Ş??░?) do Tokio przez Meguro (ambasada PL), czyli w sumie ??rednio, po??udniowe stacje Yamanote to nie by?? m??j region.

Ech.

Na froncie walki z konsol─? bez zmian: europejskie gry z oryginalnego Playstation nadal wychodz─? konsoli bokiem. Kij im w oko. Sprzedam je i kupi─? sobie jakie?? w prawdziwym systemie. ;)

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
9
kwiecień'09

I luv it.

9 kwiecień 2009, 20:56| | Komentarze (5)

red awesomness

luv it!

I will.

"One moderate sex scene" looks promising. Girl-on-girl, perhaps? ;>

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
6
kwiecień'09

miks wiosenny

6 kwiecień 2009, 11:44| | Komentarze (0)

Czyli zsyp z ca??ego tygodnia.

nakop??vanie sliepok

Fable 2 logo

Po pierwsze, gram w "Fable 2". To ta gra, kt??rej PETA przyzna??a nagrod─? za gr─? najbardziej przyjazn─? zwierz─?tom (Most Animal-Friendly Game of 2008). Uzasadnienie obejmowa??o jedzenie w grze: spo??ywanie mi─?sa przesuwa bohatera w stron─? Z??a, natomiast jedzenie tofu czy selera (yuck) czyni go Dobrym i Czystym. Ot, cud kolejnej wegetaria??skiej diety.
Uzasadnienie do nagrody nie obejmowa??o jednak losu licznych zwierz─?t, cho─?by nieod??─?cznego towarzysza g????wnego bohatera, psa, kt??ry, dobrze traktowany, odwdzi─?cza si─? wyszukiwaniem skarb??w i szczekaniem na zagro??enia (Informuj─?, ??e i ja, dobrze traktowana, mog─? poszczeka─? na zagro??enia).Tego samego psa mo??na te?? ruga─? bez przerwy, g??odzi─?, pozwoli─? mu kule─? do ko??ca ??ycia, a w czasie wolnym postrzela─? do niego z rusznicy.

Najwyra??niej te?? cz??onkowie PETA nie graj─? w gry dla osiagni─?─? (achievements, angielskie wiki), wirtualnych punkt??w dla kt??rych niekt??rzy dawno ju?? stracili g??ow─?. Osi─?gni─?cia w "Fable 2" obejmuj─?:

Chicken Kicker achievement


The Chicken Kicker

You, or a friend, kicked a poor, defenceless chicken. Good thing they have reinforced feathers.


Hunter achievement


The Hunter

So, proud of yourself? Big brave hunter killed an innocent rabbit? How do you sleep at night?

Pomijam wszystkie osigni─?cia zwi─?zane z gromadzeniem srebrnych kluczy i zestrzeliwaniem g????w gargulc??w -> by mie─? ich komplet trzeba si─? czasowo zapisa─? do Kultu Cienia, kt??rego rytua?? wst─?pienia obejmuje odgryzienie g????w ma??ym, s??odkim, ??????tym (=wielkanocnym) kurczaczkom. Crunch crunch.

PETA = People for Eating Tasty Animals ^^

Fable 2

A wracaj─?c do samej gry. Jest ??adna, ??atwa i przyjemna, zdeczko kr??tka, fabularnie ??rednia, mi??a dla ucha. Ale rozrwyk─? zapewnia odpowiedni─?, a przecie?? o to chodzi, no nie?

rozstroi??am si─?

Tak w??a??nie. Co?? mnie n─?ka, tyle ??e jezcze nie wiem co.

Mo??e to czas na Wielkie Zmiany i Powa??ne Decyzje. A mo??e samo przejdzie.

Got visa? (new hobby idea)

10 years multiple entry U.S. visa. Not that I'm gonna need it after Spring training. Still, it's nice to finaly get something may are denied. I guess I failed explotied immigrant worker test.

China visa is next on my list.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
16
marzec'09

iksboks kejm ho??m

16 marzec 2009, 20:10| | Komentarze (3)

Xbox 360 Elite
Xbox 360 Elite

Rozpakowywanko:

Xbox 360 Elite box content

But I'm stubborn as those garbage bags that Time cannot decay, ...

Bardzo profesjonalnie to wygl─?da.

Xbox 360 Elite box content

Zaopatrzono mnie we wszystko, ??─?cznie z nieodzown─? instrukcj─? szybkiego startu. Sz??o mi bardzo sprawnie: kabel AV, zasilacz, kabel do pr─?du, bateryjki do pada, internet......
Hmmmm.
Co oni mi tu o kablu ethernet, to?? ja mam wifi.

Hmmm.
Nic tu nie ma o WiFi..... a jednak jest, drobnym drukiem! "Do WiFi wymagany jest WiFi Adapter." Jaki adapter, panie, ja mam profesjonalny ROUTER.
Si─?gam po instrukcj─? -> Spis urz─?dze?? -> Internet: port ethernet, WiFi(*) opcjonalne

??e co?!

Witamy w 21 wieku

Iksboksa wyposa??ono w spory, 120-gigowy dysk twardy oraz w bardzo g??o??ny nap─?d DVD, ale niestety, odbiornik WiFi ju?? si─? najwyra??niej nie mie??ci??. Nawet "biedne" Wii go ma, ale nie Xbox. HE HE HE.
Problem ha??asuj─?cego nap─?du (jakie?? straszne szajsy musz─? tam wk??ada─?, skoro nawet najta??sze nap─?dy do PC nie ha??asuj─? tak przez pierwsze kilka lat u??ytkowania ....) rozwi─?zuje instalowanie gier na dysku. Problem braku WiFi mo??na rozwi─?za─? po wywaleniu 300z?? na odbiornik WiFi. Machn─???am najpierw r─?k─?, a potem d??ugim kablem.

KABLEM. Jak w ??redniowieczu :)

Pstryk

Wyje. M??wi, ??e chce oprogramowanie zaktualizowa─?. Zezwalam. Przestaje wy─?, ??uje bity. Po godzinie ....

still updating...

... nadal ??uje.

Co on robi?! Kompiluje to czy co?!

Ca??e wieki p????niej, ale nadal w ??redniowieczu

Dzia??a. Viva Pinata!

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
16
marzec'09

iksboks kejm ho??m

16 marzec 2009, 20:10| | Komentarze (3)

Xbox 360 Elite
Xbox 360 Elite

Rozpakowywanko:

Xbox 360 Elite box content

But I'm stubborn as those garbage bags that Time cannot decay, ...

Bardzo profesjonalnie to wygl─?da.

Xbox 360 Elite box content

Zaopatrzono mnie we wszystko, ??─?cznie z nieodzown─? instrukcj─? szybkiego startu. Sz??o mi bardzo sprawnie: kabel AV, zasilacz, kabel do pr─?du, bateryjki do pada, internet......
Hmmmm.
Co oni mi tu o kablu ethernet, to?? ja mam wifi.

Hmmm.
Nic tu nie ma o WiFi..... a jednak jest, drobnym drukiem! "Do WiFi wymagany jest WiFi Adapter." Jaki adapter, panie, ja mam profesjonalny ROUTER.
Si─?gam po instrukcj─? -> Spis urz─?dze?? -> Internet: port ethernet, WiFi(*) opcjonalne

??e co?!

Witamy w 21 wieku

Iksboksa wyposa??ono w spory, 120-gigowy dysk twardy oraz w bardzo g??o??ny nap─?d DVD, ale niestety, odbiornik WiFi ju?? si─? najwyra??niej nie mie??ci??. Nawet "biedne" Wii go ma, ale nie Xbox. HE HE HE.
Problem ha??asuj─?cego nap─?du (jakie?? straszne szajsy musz─? tam wk??ada─?, skoro nawet najta??sze nap─?dy do PC nie ha??asuj─? tak przez pierwsze kilka lat u??ytkowania ....) rozwi─?zuje instalowanie gier na dysku. Problem braku WiFi mo??na rozwi─?za─? po wywaleniu 300z?? na odbiornik WiFi. Machn─???am najpierw r─?k─?, a potem d??ugim kablem.

KABLEM. Jak w ??redniowieczu :)

Pstryk

Wyje. M??wi, ??e chce oprogramowanie zaktualizowa─?. Zezwalam. Przestaje wy─?, ??uje bity. Po godzinie ....

still updating...

... nadal ??uje.

Co on robi?! Kompiluje to czy co?!

Ca??e wieki p????niej, ale nadal w ??redniowieczu

Dzia??a. Viva Pinata!

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
26
luty'09

chc─?

26 luty 2009, 15:13| | Komentarze (12)

rdxbox.jpg

Red Ring of Death b─?dzie si─? ??adnie komponowa??.

premiera

Premiera gry (i konsoli) 13 marca. Ju?? gdybam, kto mi j─? kupi, gdy ja b─?d─? szusowa─? po o??nie??onych stokach alpejskiego kraju.

Haczyk: musz─? j─? naby─? w Media Markt. Czy Media Markt b─?dzie je mia??? Buuuuuu

trwa??y link do tego wpisu

sobota
19
styczeń'08

game: life: game: li$%#. Error.

19 styczeń 2008, 2:34| | Komentarze (2)

Od poniedzia??kowego koncertu troch─? czasu min─???o, ale ??e mam robot─?, a w mi─?dzyczasie intensywnie si─? rekrutuj─?, to po??ywka le??a??a od??ogiem.

Na froncie roboty: praktycznie sko??czy??am, trza DNSy dopisa─?, powrzuca─? jeszcze troch─? materia????w i po zabawie. O pisaniu przewodnika u??ytkownika pomy??l─? kiedy?? indziej, hyh.

Na froncie rekrutacji: w poniedzia??ek jedna mi si─? ko??czy - ju?? przesta??am liczy─?, ale oficjalnie to chyba 4 etap si─? nazywa - wynikami si─? podziel─?. Szanse na Jav─?: niewielkie. Ale i Cobol mo??e mnie omin─?─?.

Na froncie od??og??w: z nawa??u zaj─?─? nie gram (krzy????wki "Picross" si─? nie licz─?!), ale nadal gromadz─?. Wit przys??a?? "Krzycz─?cych Wojownik??w" prosto z Kraju Sushi. Dla mnie, mi??o??niczki tokusatsu, to prawdziwa pere??ka. Z testami i kr─?ceniem filmiku czekam na M-chan (no przyyyyjed??, i we?? gitark─?) z testami.

Kuribou asystowa?? przy otwieraniu ^_-

A goodie from Nintendo!

A w ??rodku...

unpacked

Dzie?? p????niej poczta przynios??a ... nie, nie paczk─?, awizo na paczk─?. Swoj─? drog─? dlaczego nie przynie??li paczki pod nos? Przecie?? nie by??a du??a :/ Cho─? awizo to i tak lepsze wyj??cie ni?? los, kt??ry spotka?? paczk─? wy?? ej: le??a??a sobie spokojnie Na skrzynce. Bosh.
A w ??rodku by??o to:

Czytaj wi─?cej o "game: life: game: li$%#. Error."

trwa??y link do tego wpisu

piątek
30
listopad'07

nowy firmware

30 listopad 2007, 23:19| | Komentarze (3)

Pierwszy raz od zamierzch??ych ju?? czas??w oprogramowania w wersji 1.50 na moim PSP zawita?? ponownie oficjalny firmware Sony, w najnowszej wersji 3.73. W mi─?dzyczasie odpala??am ile?? nieoficjalnych firmware'??w, wi─?c by??am w miar─? na bie??─?co: ze zmian, kt??rych si─? dopatrzy??am mi─?dzy moim 3.03 a 3.73: wprowadzono style, usuni─?to Portable TV. Wow.

PSP

Og??lnie ca??o??─? prezentuje si─? lepiej, a co najwa??niejsze - i taki by?? cel ca??ego zabiegu - bez problem??w mog─? pobiera─? co chc─? ze sklepu PSP Store.

Czytaj wi─?cej o "nowy firmware"

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
22
październik'07

Nana, nanana nanananana... katamari damashii

22 październik 2007, 18:24| | Komentarze (2)

Nie wiem, czy wszyscy kojarz─? ???Úş?(?ü??ü??ü×????üá?ü×?ü??ü?) (aka "Katamari Damancy") i jej sequel, ?ü?????ü??Ąž???(?üá?ü??ü?)?üŹ???Úş?(?ü??ü??ü×????üá?ü×?ü??ü?) (aka "We Love Katamari"), dwie wydane na PS2 gry, kt??re zmieni??y Wszech??wiat. Dlatego zaczn─? od pocz─?tku...

Fabu??a gier kr─?ci si─? wok???? male??kiego Ksi─?cia, kt??ry tocz─?c katamari (dos??ownie "grudk─?") ma zwin─?─? wszystko, co mu si─? po t─? grudk─? nawinie. Na pocz─?tku katamari jest male??kie, zupe??nie jak Ksi─???─?, wi─?c zwin─?─? mo??na jedynie rzeczy r??wnie niewielkie: gumki do ??cierania, kruche ciasteczka z d??emem albo gwo??dzie. Potem, sukcesywnie, mo??na zwija─? przedmioty wi─?ksze: pingwiny, japo??skie lalki, koty, suihanki, ludzi, krowy....

Ksi─???─? w akcji.

Gra s??ynie ze swojego super-prostego systemu sterowania - do poruszania Ksi─?cia (i katamari) wykorzystuje si─? jedynie dwa analogi w kontrolerze. Proste, pi─?kne, przyjemne!

dwa analogi, dwa, hurra hurra

A jak jeszcze dodamy niesamowit─? muzyk─? i piosenki piosenki wi─?cej ni?? radosne?

Don't worry, do your best
Picnic kibun, feel so good
Suteki na afternoon
Furachi na midnight yeah

Dzia??alno??─? Ksi─?cia jest ca??y czas bacznie obserwowana przez ojca, Kr??la Ca??ego Kosmosu, kt??ry w ka??dej grze jest sprawc─? wszystkich nieszcz─???─?, np. po pijaku niszczy wszystkie gwiazdy na niebie, ale bynajmniej si─? tym nie przejmuje. ??yje w stanie wiecznego zdziwienia, a stosunki z synem ma r????ne: daje mu prezenty, ale jednocze??nie karze go za niewykonanie zadania. Czasami nie potrafi odnale??─? Ksi─?cia, gdy ten stoi w grupce swoich kuzyn??w...
Kr??l Ca??ego Kosmosu tek??ci jak na─?pany, przy czym ustawia s??owa w sobie tylko znanej kolejno??ci. M??wi o sobie per "kr??lewscy my", ma Kr??lewsk─? T─?cz─? i Kr??lewski Chuch. Ma te?? ??on─?, Pi─?kn─? Kr??low─?. Innymi s??owy: rz─?dzi.

We broke it. Yes, we were naughty. Completely naughty. So, so very sorry. But just between you and us, it felt quite good.

Kr??l Ca??ego Kosmosu

Wystarczy tych wyja??nie??. Wystarczy tylko doda─?, ??e obie gry rz─?dz─?. I tu dochodzimy do sedna. Gry s─? tylko dwie. Konsola PS2 odchodzi w zamierzch??─? przesz??o??─?, wi─?c kolejn─?, trzeci─? cz─???─? Ksi─?cia wydano na przeno??ne PSP. Drobny problem: PSP nie ma dw??ch analog??w.
I tu pojawia si─? Straszna My??l: co si─? stanie z legendarn─? bezstresow─? rozgrywk─?.... aaaaaaaaaaaa.
W tym miejscy Kuzyni Ksi─?cia rozbiegaj─? si─? w pop??ochu.

tylko jedne analog ... o bosh

Tak, trzecia cz─???─?, ???(?ü??üĆ)?üÄšžü(??Ć?ü??ü?)?üÄ???Úş?(?ü??ü??ü×????üá?ü×?ü??ü?) (aka "Me & My Katamari") wysz??a na PSP.

Oprawa jest identyczna do tej znanej z PS2, tyle ??e tym razem Kr??l Ca??ego Kosmosu je??d??─?c na nartach wodnych produkuje wielkie tsunami i niszczy wszystkie wyspy... taaaaa. Teraz Ksi─???─? musi je stworzy─? na nowo, zwijaj─?c co si─? da.

No i dochodzimy do systemu sterowania .... nie to, ??e jest z??y. Nie jest. Zamiast analog??w u??ywa si─? obu krzy??ak??w i klawiszy L/R, i mimo, ??e system jest do opanowania, ale nie ukrywajmy, krzy??akom daleko do analog??w. Na pewno nie jest tak intuicyjny, jak w grach z PS2. Na dodatek jako?? tak ??atwiej w tej grze utkn─?─?, np. mi─?dzy dwoma budynkami, kt??re s─? jeszcze zbyt du??e, by je zwin─?─?. I nie idzie, ani prawo, ani lewo, trza si─? naszarpa─?, ??eby si─? z takiej pu??apki wydosta─?. Ale to nic.

Najwi─?ksz─? bol─?czk─? gry s─? przerwy na ??adowanie / od??wie??enie planszy w trakcie poziomu. Po prostu nagle wy??wietla si─? ekran "Prosz─? czeka─?" i pozostaje poczeka─? .... paranoja jaka??. A je??li jeszcze poziom obejmuje zwijanie katamari od mikruska (5cm) do giganta (20m) to poza ??adowaniem planszy przy od??wie??aniu przedmiot??w, raz na pewien czas gra ma przerw─? na ??adowanie ca??ego poziomu, gdzie Ksi─???─? jest auto-magicznie przenoszony .... i dopiero wtedy mo??e zwija─? dalej.

Poza tym klimat jest identyczny i dostatecznie pokr─?cony.

Ostatnio nie bardzo mam czas na granie, tyle co wieczorem wyci─?gn─? PSP .... zawsze poziom czy trzy mo??na przej??─? :-)

PS Polski dystrybutor zamiast s??owa zwija─? u??ywa "skula─?" ... brrrrr.

PS2 Do gry dodali plakat. ^_^

PS3 Zauwa??cie, ??e wykorzysta??am Ruby, chyba po raz pierwszy na tej stronie :)
Wbrew pozorom nie ??yj─? na kompletnym bezludziu i o istnieniu Ruby wiedzia??am, ale ??e jego domy??lne wy??wietlanie w Firefoxie k????ci si─? z moim poczuciem pi─?kna, to go nie stosowa??am. Dzi?? jednak zainstalowa??am wtyczk─? i ju?? jest cudnie, zupe??nie jak w komiksach i Internet Explorerze, hehe.

My, Earth really is full of things!

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
19
marzec'07

Szlachetny R????

19 marzec 2007, 13:54| | Komentarze (1)

Nie by??o mnie tu od jakiego?? czasu, a to dlatego, ??e przez 2 tygodnie zjazdowa??am na nartach, w pi─?tek przypomina??am sobie, co to znaczy cywilizacja, a w weekend by??o piwniczkowe lan-party, zdominowane przez Carcassone.

Carcassonne

Gra jest prosta i pi─?kna, a wi─?ksza liczba graczy tylko dodaje jej skrzyde??, przy okazji zmniejszaj─?c wp??yw losowo??ci wyci─?ganych klock??w.

Teraz czekamy a?? veyDer dokupi jaki?? dodatek, co by gra by??a bardziej z??o??ona i trwa??a ??dziebko d??u??ej ;>

heating the charcoals

Etiuda ssie, ale co robi─?

A niedziel─? wieczorem DOSTA?üAM j─? w ko??cu. Przy okazji mo??na by??o nawiedzi─? Lidk─?, kt??ra zrobi??a ile?? ??wietnych zdj─?─? i filmik??w podczas (mam na nadziej─?, ??e nie) ostatniej wycieczki do Japonii. Jak tylko czas pozwoli, podlinkuje cz─???─? tutaj: zdj─?cia z targu rybnego Tsukiji rz─?dz─?.

Ale wr??─?my do tematu g????wnego.

MAM

Lidka przywioz??a r????no??ci, m.in. sembei'e (smacznego, veyDerku ;d), gad??ety (o tym b─?dzie kiedy indziej), Taiko dla Gosiek i TO:

all new stuff from Japan

^_^

Konsolka przylecia??a do PL ju?? 2 tygodnie temu, ale nie by??o mnie, ??eby si─? z ni─? zaprzyja??ni─?... Na szcz─???cie bateria jeszcze trzyma (musz─? kupi─? nowy zasilacz, ten japo??ski jest na 100-110V), wi─?c pobawi??am si─?, czym mog??am, nawet w "Animal Crossing" uda??o mi (o wiele za d??ugo) si─? pogra─? ;d

W zestawie jest m.in. pasek na nadgarstek, ale z nie wiadomo jakich przyczyn jest bia??y x_X To podobno standard, wi─?c w sumie powinnam si─? cieszy─?: z do??wiadczenia wiem ??e bia??y pasek do czarnej konsolki (jak w PSP) wygl─?da nieszczeg??lnie....

Czytaj wi─?cej o "Szlachetny R????"

trwa??y link do tego wpisu

sobota
29
lipiec'06

sza?? zakup??w, dzie?? drugi

29 lipiec 2006, 16:02| | Komentarze (5)

Pomys?? na dzisiaj obejmowa?? umycie szafek kuchennych. Spali?? na panewce. Pojechali??my do Akihabara i dzie?? si─? sko??czy?? ^_^.

Zachowywali??my si─? tam jak ???Ú?????š????Ź (densha otoko), kto widzia?? film/serial, ten wie. W skr??cie: hardcore'owy otaku by nas nie przebi?? :) Grupa uderzeniowa sk??ada??a si─? z Connie, Parrisa i Jona oraz mnie, w Akiba dojecha??a do nas M-chan, kt??ra co sobot─? jedzie do Tokio, gdzie bezskutecznie usi??uje nauczy─? Japonk─? naszej mowy ojczystej.

W Softmapie Parris sprzeda?? co mia?? sprzeda─?, mi─?dzy innymi jedn─? z moich gier, z kt??r─? si─? nielubi??am. W Japoni wi─?kszo??─? du??ych sieci sprzedaje i nowe, i u??ywane rzeczy, mo??e wi─?c je w takich sklepach z ??atwo??ci─? (jak si─? ma M-chan to czytania znak??w na formularzu) sprzeda─?. No i kupi??am co mia??am kupi─?.
Tym razem (por. Akiba ?üÄ geeknes (ca??y bo??y dzie??)) przez wi─?kszo??─? czasu torb─? nios??am sama, dopiero po pewnym czasie (i ju?? do ko??ca) ni??s?? j─? Jon :].

A oto i ona.

My brand new PS2 ready to go :)

Jest bia??a (š??), na gwarancji i dzia??a.

Przy wyj??ciu mechanicznie wzi─???am, co mi podawa??a kolejna panienka przebrana za pokoj??wk─?. I prosz─?, jak mnie przyjemnie zaskoczy??o:

Freebies!

Dosta??am wielce zielon─? bransoletk─? oraz .... chusteczki z muminkami! I to w??a??nie wtedy, gdy stara??am si─? wyja??ni─? Parrisowi urok Mumink??w i pow??d, dla kt??rego zajmuj─? po??ow─? jednego z pi─?ter w sklepie z zabawkami w Harajuku. Paczka chusteczek go jednak nie przekona??a. Ech, ten nar??d.

Potem ten sam Parris polowa?? na aparat cyfrowy. I upolowa??. Na dodatek tak fartownie, ??e zap??aci?? za niego bodaj??e 3 many mniej, ni?? zak??ada??, bo w jakim?? sklepie by??a promocja na ten model :)

Na lunch, jak na Akihabar─? przysta??o, do wyboru by?? McDonalds, KFC i udon. Udon jest b??eee, wi─?c wyl─?dowali??my w KFC, gdzie pani kasjerka mnie zmiesza??a pytaj─?c ?Ć??ü?ńŞ??ü?????ü×?ü??ü? (meshagarimasuka, co?? jak "Czy ??askawie zechcesz je??─??"). Na szcz─???cie obok sta??a M-chan z podzieln─? uwag─? i w ko??cu nie dosta??am lunchu na wynos. ^_^

Budynek, w kt??rym jest KFC, le??y pod torami, w rezultacie przy ka??dym przeje??d??aj─?cym poci─?gu ca??a konstrukcja (i siedz─?cy w ??rodku go??ci) trz─?sie si─? w posadach. Czad.
A poci─?gi je??d??─? tu cz─?sto, to?? to linia Yamanote (i par─? innych te??).

Nie jestem specjalistk─? od KFC, ale kurczaka tu maj─? lepszego, a serwuj─? go w wiklinowych koszyczkach :)

Po tym wybitnie syc─?cym posi??ku mo??na by??o wr??ci─? do w─?skich korytarzy mi─?dzy przepe??nionymi p????kami...

M??j ci

Mimo, ??e w komiksie g????wnie si─? gwa??c─? i morduj─?, to klimatu "Berserk'owi" odm??wi─? nie mo??na. I jeszcze ten miecz :)

Berserk figure

I ju?? bez pude??ka (t??o zrobi??am z kartki z kalendarza, jest wi─?c to Gatsu w klimatach swojskich):

Berserk, a mountain warrior ;d

Czytaj wi─?cej o "sza?? zakup??w, dzie?? drugi"

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
2
lipiec'06

DJ MAX i niech ??yj─? uzale??nienia

2 lipiec 2006, 18:29| | Komentarze (2)

Dzi?? o jaki?? potwornych porach Mchan pojecha??a do Akihabary i znalaz??a!

By??o to w sklepie z importowanymi grami, tych w j─?zykach egzotycznych, jak angielski czy korea??ski. M-chan pojecha??a do AKihabara z kole??ank─?, co j─? dzie?? wcze??niej nawiedzi??a i przywioz??a WIELK─?, ORZECHOW─?, PRAWDZIW─? cze-ko-la-d─?. Mine, mine, mine.
Do sklepu z grami wesz??a, bo jest uzale??niona ;d

I tak mam. Powstrzymuj─? si─? i odrabiam japo??ski. Za to POTEM.....

DJ Max

Z tego, co zeznaje Mchan, gra jest trudna. Ale ??e nawet reklam??wk─? ma cudn─?, to jej wybaczam ;d

Wiwat uzale??nienia.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
27
maj'06

tapety do 1.5

27 maj 2006, 17:23| | Komentarze (0)

Resztki z wczorajszej zabawy oko??okonsolkowej.

Mam firmware 1.50, wi─?c o wy??szej rozdzielczo??ci tapet mog─? wy??─?cznie pomarzy─?, wzgl─?dnie nauczy─? si─? ??y─? z popsutymi ikonami (przy za du??ej tapecie robi si─? przepe??nienie bufora i .... ikonki tego nie lubi─? ;d).

Zdecydowa??am si─? na pierwsze rozwi─?zanie i na pr??b─? przerobi??am zdj─?cie z Kioto.

Kamokawa, Kyoto

Efekt lepszy ni?? jedna z oryginalnych tapet, ale jako??─? ??rednia. Prostsze grafiki lepiej znosz─? przeskalowanie.

Wymagania tapet dla firmware 1.50

Potrzebny jest homebrew PSPersonalize, pozwalaj─?cy mi─?dzy innymi na zmian─? tapet na konsolach z firmware 1.50.

Pliki z kolejnymi tapetami MUSZ─? mie─? nazw─? w formacie XX.BMP, a wi─?c nazywa─? si─? odpowiednio:

 • 01.BMP - Stycze??
 • 02.BMP - Luty
 • 03.BMP - Marzec
 • 04.BMP - Kwiecie??
 • 05.BMP - Maj
 • 06.BMP - Czerwiec
 • 07.BMP - Lipiec
 • 08.BMP - Sierpie??
 • 09.BMP - Wrzesie??
 • 10.BMP - Pa??dziernik
 • 11.BMP - Listopad
 • 12.BMP - Grudzie??

Kolejne obrazki MUSZ─? by─?:

 • 24-bitow─? bitmap─? (BMP)
 • w rozmiarze mniejszym ni?? 150kB
 • w rozdzielczo??ci 300x170 pikseli

To, ??e PSP wy??wietla obrazki w rozdzielczo??ci 420x190, nic nie da: tapety s─? wgrywane do pami─?ci flash i wi─?ksze obrazki spowoduj─? sypanie si─? ikon.

PSPersonalize instaluje si─? w katalogu \PSP\GAME, w paczce z nim jest instrukcja, nie spos??b si─? pomyli─?.

Przygotowane tapety trzeba wrzuci─? bezpo??rednio na kart─? pami─?ci (\)

Trza odpali─? PSPersonalize, wybra─? opcj─? Zmiana T??a, najecha─? na tapet─? z miesi─?ca, kt??ry chcemy zmieni─?, zatwierdzi─? [O]. Jak kto?? ma w planach zmian─? tapet na ca??y rok, to troch─? sobie popstryka.
Potem wystarczy wyj??─? z programu ([HOME]) i voila, tapeta zmieniona.

Jako ??e rozdzielczo??─? obrazka jest ni??sza od rozdzielczo??ci ekranu, ca??o??─? b─?dzie troch─? rozci─?gni─?ta.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
26
maj'06

??Ł??Ł??ş?????ş??Ą??Üš?Ő???????????Ę?????şš???şÉ?üÄ???Ú??

26 maj 2006, 19:31| | Komentarze (3)

ok??adka Best Of: PopoloCrois Monogatari

Cisza zapanowa??a, a to dlatego, ??e moja potrzeba uzale??nie?? znalaz??a now─? po??ywk─?: rpg.
Mimo, ??e gra─? mog─? wy??─?cznie godzink─? dziennie (nauki sporo, a i ??y─? trzeba) i gra jest po japo??sku (czyli gra si─? woooooo ... ooo ..... o ..... ln ...... o, bo trzeba si─? przekopa─? przez dialogi) to zabawa jest przednia i zamiast co?? tu napisa─? k??ad─? si─? wygodnie (bowiem jest to gra na moj─? czernist─? konsolk─?) i znikam :>.

Gra nazywa si─? ??Ł??Ł??ş?????ş??Ą??Üš?Ő???????????Ę?????şš???şÉ?üÄ???Ú?? czyli "PopoloCrois Monogatari: Pietro Ouji no Bouken" i jest kompilacj─? dw??ch "starych" (bo a?? z 2000 roku) tytu????w PopoloCrois na PS.
W ??rodku piksel-artowa grafika, animkowe filmy i duuuu??o dialog??w.

Obecnie moja dru??yna sk??ada si─? z ksi─?cia Pietro, wied??my o imieniu Narushya (marnie czaruje, ale c???? ja na to poradz─?) i Bia??ego Rycerza, kt??ry wygl─?da jak puszka konserw i r??wnie szybko si─? przemieszcza :] Og??lnie to Pietro odwala ca??─? czarn─? robot─?, a reszta tylko za nim ??azi :)
Na razie ca??o??─? jest wybitnie wci─?gaj─?ca, zobaczymy do kiedy.....

Dzi?? wr??ci??am ze szko??y, napisa??am wypracowanie, pobawi??am si─? PSP i co? I ju?? trza i??─? na LAN party.
A wi─?c wi─?cej b─?dzie w terminie p????niejszym ;d

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
15
grudzień'05

konsolka

15 grudzień 2005, 23:03| | Komentarze (4)

Konsolka PSP w ca??ej okaza??o??ci

PSP naby??am 2 tygodnie temu, ale wiecie jak to jest z moim brakiem czasu: g????wnie go nie brakuje.

Przeno??n─? konsol─? do gier posiada─? chcia??am od zawsze, cho─? pierwotnie chodzi??o mi o GameBoy'a ;> Tu, w Japonii, konsolki s─? 2-3 razy ta??sze ni?? w Europie, wi─?c nawet moje skromne stypendium pozwala??o na sprezentowanie sobie prezentu.
Oczywi??cie nie by??abym sob─?, gdybym wcze??niej nie wykona??a sercza, by kupi─? to co trzeba, a nie to, co si─? da.

Na zakupy wybrali??my si─? w tr??jk─?, moi, Connie i Loan, nasz I-House'owy specjalista od gier. Przeszli??my Akihabar─? wzd??u?? i wszerz, szerz─?c terror na ziemiach, na kt??rych stopa nigdy wcze??niej nie posta??a, a w ko??cu wiedzieli??my jedno: nowej konsoli z poszukiwanym przeze mnie firmware'em 2.0 (lub ni??szym) w Tokio nie dostan─?.
PSP schodzi tu jak ??wie??e bu??eczki, wi─?c w oferowanych zestawach, "Value Pack'ach" by?? firmware 2.1, a w "Giga Pack'ach" (??wie??o po premierze!) ju?? wy??─?cznie firmware 2.5 (powinni go nazwa─? mallware ;> ).
Sony PSP sprzedawane jest w systemie popularnym w Japonii, czyli nie-wiesz-na-co--nie-otworzysz-pude??ka. W rezultacie nawet tam, gdzie istnia??a ??ladowa szansa, ??e uchowa??y si─? jakie?? "stare" pok??ady PSP z poprawnym firmware'ami, nie mo??na by??o tego przed zakupem sprawdzi─?.
Jeden ze sprzedawc??w by?? nawet tak mi??y, ??e zadzwoni?? do biura Sony, by zapyta─?, jaki firmware ma partia PSP w jego sklepie. Niestety, ??wie??utki towar nie pozostawia?? z??udze??: tylko 2.1.

Goh.
W ko??cu zniech─?cenie wzi─???o nad nami g??r─? i trza si─? by??o ratowa─? wizyt─? w pobliskim Sega Store: 7 pi─?trowym salonie gier, pe??nym automat??w i ufo-catchers.
Pomog??o.
Loan musia?? nas opu??ci─?, arbaito jest bezlitosna, a my??my pod─???y??y w g??─?b kolejnych nie zbadanych obszar??w.
I sta??o si─?!
Wci??ni─?ty mi─?dzy 2 "r????owe" sklepy by?? kolejny sklepik tylko-i-wy??─?cznie-konsole. W─?ziutkie schodki prowadzi??y do wcale przestronnego, 2-pi─?trowego salonu, w kt??rym ju?? na przeciwko schod??w wali??a po oczach gablotka z od??wie??anymi konsolami. Od??wie??anie to tu praktyka normalna, lepiej co?? sprzeda─? po raz drugi ni?? ponosi─? koszty recyklingu, kt??ry bardzo cz─?sto obci─???a wy??─?cznie producenta.
I by??y. Ca??a gromadka. Do wyboru, do koloru, bia??e, czarne, 1.52, 2.0, mniej, bardziej lub wcale nie porysowane.
Jako ??e by??am ju?? mentalnie przygotowana na ka??d─? opcj─? w drodze do downgrade'a na firmware 1.50, wybra??am konsolk─? najpi─?kniejsz─?: nie porysowan─? i bez brakuj─?cych element??w (od??wie??anie obejmuje wymian─? baterii, sprawdzenie wn─?trzno??ci i do??o??enie nowych gad??et??w, obudow─? i ekranem nikt si─? nie zajmuje).
Nieca??e 2 many p????niej konsolka by??a moja.
Pozostawa??o naby─? "AI iGO", jedyny port go na PSP i mo??na by??o wraca─? do domu, zaliczywszy oczywi??cie odpowiedni─? ilo??─? przydro??nych sklep??w z zabawkami ^_^

Downgrade przeszed?? bez zak????ce??, teraz wi─?c mog─? piratowa─? rpg'i, kt??re tu w Japonii s─? w ka??dym sklepie w normalnej cenie, ale niestety, bez furigany.
Pozostaje jeszcze ob??askawienie naszej sieci bez przewodowej i mo??emy gra─? grupowo.... ^_^

Kilka dni p????niej dokupi??am do mojej zabaweczki 1-gigow─? kart─? pami─?ci (niestety, wy??─?cznie Sony Memory Stick Duo, czyli wewn─?trzny standard Sony) i kabelek USB, i teraz ju?? ??adna podr???? poci─?giem nie jest mi straszna ;>

zawarto??─? Value Pack'a: konsola, etui, ??adowarka i kabel, bateria, karta pami─?ci, pasek, s??uchawki, konsolka

Konsolka w punktach technicznych:

Dodali mi do niej:

Downgrade z 2.0 na 1.5 pozbawi?? mnie przegl─?darki internetowej (oferowanej dopiero od firmware'u 2.0), ale b??j si─? nic, zassie si─? co?? homebrew i b─?dzie jak nowa.

2 tygodnie p????niej gad??et zosta?? wzbogacony o obudow─? z prawdziwego zdarzenia, Logitech┬Ä PlayGear PocketÔ?? i foli─? ochronn─?, tak─? co si─? praktycznie sama nakleja i czy??ci. Mia??am punkty do wydania w pobliskim sklepie elektronicznym, to co se mia??am odmawia─? ^_^
Dodali nawet niebiesk─? szmatk─? do przecierania ca??o??ci ^_^

trwa??y link do tego wpisu